<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tax function effectiveness - förändring och framtidens medarbetare

Kvinna med resväska ‹ Tillbaka till artiklarna

En viktig fråga för många företag är hur man ska kunna behålla konkurrenskraften på arbetsmarknaden. Givet detta samt de snabba regelförändringar som sker såväl lokalt som globalt tror vi att en av de viktigaste aspekterna för företag att fokusera på är omställning och vilka krav som kommer ställas på och av framtidens medarbetare. Vi kommer därför i den avslutande delen av vår artikelserie Tax Function Effectiveness att beröra området “Förändring och framtidens medarbetare” inom skatteområdet.

I en artikel publicerad i Harvard Business Review som riktar sig till företagsledare beskriver PwC USA:s Tim Ryan fyra viktiga steg för att leda det egna företaget genom förändring. Läs artikeln här:
CEOs, Here’s How to Lead in an Era of Constant Change

Krav på framtidens skattemedarbetare

Precis som att företagsledare behöver arbeta kontinuerligt för att attrahera och bibehålla kompetens, behöver skattefunktionen göra detsamma. För oavsett vilka arbetssätt, strategier eller policies skattefunktionen har går dessa inte att genomföra utan att ha rätt personer och kompetens på plats. 

Som vi har nämnt i tidigare artiklar på Tax matters kommer samverkan inom och utanför skattefunktionen att vara till stor vikt för företag, inte minst för att frigöra tid och resurser, säkerställa dokumenthantering och riskhantering samt möta krav inom rapportering och compliance. Detta i sin tur kommer ställa krav på att framtidens medarbetare har tillräckliga tekniska kunskaper, kan se utanför den isolerade skattefrågan men även kommunicera och samverka på ett effektivt sätt.  

Gör skattefunktionen redo för förändring

Detta betyder att företag behöver se utanför den traditionella skatterollen, både för att bibehålla, attrahera och utveckla personal. Exempelvis kan skattefunktionen behöva anställa personal som har en viss teknisk kompetens förutom juridisk skicklighet, alternativt att personer med mer tekniskt orienterad bakgrund blir en del av skattefunktionen (såklart beroende på hur stor organisationen är). Ett viktigt fokus blir att se till att skattefunktionen kan möta framtidens utmaningar, där digital transformation, rapportering och transparens, Net Zero, hybrida arbetsplatser och förändrade leverantörs- och distributionskedjor bara är att nämna några. 

Framtidens medarbetare kommer samtidigt förväntas att få möta en arbetsplats som - förutom juridisk skicklighet och materiell kompetens - är i teknisk framkant där standardiserade arbetsflöden inte längre kräver manuell handpåläggning. Därtill förväntas arbetsplatsen arbeta aktivt med alla delar inom ESG, agera proaktivt med förändring och vara just en framtidens arbetsplats. För att kunna möta dessa förväntningar behöver skattechefer och personer i liknande positioner redan nu både börja säkerställa en välfungerande kunskapsdelning inom organisationen och utmana vilka processer och arbetssätt som kan förbättras och automatiseras. Därtill behöver företaget - förutom att analysera vilka framtidens medarbetare är - analysera hur organisationen ska kvarstå som en attraktiv arbetsplats för medarbetaren. Detta då nutidens förväntningar kommer ses som en självklarhet av framtidens medarbetare.  

Läs också For job seekers, meaning is as important as money

Krav på förändringsledning på chefsnivå 

För att det förändrade arbetssättet för skattefunktionen ska kunna förankras och implementeras behöver organisationen i sig också vara benägen att anamma en sådan förändring, vilket handlar om så kallat change management, eller förändringsledning. För att change management ska kunna genomföras krävs en stark förankring inom organisationen, inte minst på chefsnivå. Lyckad change management kräver också att samtliga anställda vet vart verksamheten är på väg samt att samtliga relevanta personer är involverade i processen. Vi förutspår dock att framtidens medarbetare kommer att se en positiv inställning till förändringar inom verksamheten som en självklarhet, inte minst vad gäller automatisering, digitalisering och transparens inom skatteområdet. 

Ta del av PwC:s Global Workforce Hopes and Fears Survey 2022 

En attraktiv arbetsplats

Skattefunktionen behöver också få uppmuntran från övriga organisationen att utvecklas och förändras. Detta kan röra sig om anamma nya arbetssätt, sätta en ny governancestruktur på plats samt hitta nya lösningar på gamla problem. Ett annat exempel kan vara att automatisera processer med stöd av digitala arbetsverktyg för att frigöra tid för de anställda att fokusera på att skapa mervärde för organisationen utöver de standardiserade arbetsuppgifterna. Detta i sin tur borde ha förutsättningar för att skapa hållbara medarbetare samt intresse för personer att söka sig till organisationen.

Bredare kompetens behövs

Baserat på ovan förutspår vi således att framtidens medarbetare inom skattefunktionen kommer att vara skicklig inom data analytics, teknologi och behöva fokusera på att förbättra arbetsprocesser. Därtill kommer förändringsarbete och ledning vara en avgörande faktor för att företaget ska kunna implementera dessa nya processer och rutiner. Vi ser även att skattefunktionen kommer behöva anställa - utöver jurister eller ekonomer - dedikerad personal inom IT, data och projektledare samt att de kan utveckla och implementera den nya teknologin och strategiska beslut. Slutligen kommer skattefunktionen behöva agera tillsammans med övriga organisationen för att skapa en förändringsbenägen organisation, där omvärldens utmaningar hanteras på ett proaktivt sätt, inte minst vad gäller den globalt omtalade ESG-agendan. 

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Peter Heyne & Shirin Arvanius

Peter Heyne & Shirin Arvanius

Peter Heyne och Shirin Arvanius arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Peter arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning. Shirin arbetar med individbeskattning och olika typer av frågor en arbetsgivare kan ha kopplat till sina anställda.
Peter: 010-213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com
Shirin: 010-212 49 07, shirin.arvanius@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt avgörande i Volvodomen - fullt momsavdrag medges

Kammarrätten medger moderbolaget Volvo fullt avdrag för ingående moms på konsultkostnader i samband med försäljning av ett dotterbolag då ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Omarbetat förslag av ViDA - slutligt beslut kvarstår

Den 14 maj 2024 debatterade EU:s finansministrar det reviderade förslaget för moms i den digitala tidsåldern, ViDA. Under debatten ...

Läs artikeln
Läs artikeln

FASTER blir verklighet - harmoniserad källskattehantering kommer år 2030

Den 14 maj 2024 enades ECOFIN (rådet) om FASTER (Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes). Direktivet syftar till att göra ...

Läs artikeln