CBAM - EU föreslår utjämnande koldioxidavgift på vissa importerade varor

Kvinna i stålbranschen ‹ Tillbaka till artiklarna

EU:s myndigheter har tidigare kommunicerat avsikten att inom ramen för det bredare initiativet "Green Deal" introducera en avgift för importerade varor. Syftet med avgiften är att undvika så kallad koldioxidflykt där bolag flyttar energikrävande produktion utanför EU för att slippa strikta utsläppsregler. En sådan avgift skulle bidra till att jämna ut konkurrensen för bolag som valt att behålla sin produktion i EU.

Den 14 juli 2021 presenterade EU-kommissionen ett första utkast till en förordning om den så kallade Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) som föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. I korthet är CBAM en avgift på import till EU av vissa varor. Avgiften är utformad för att spegla det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS). I EU ETS redovisas idag utsläppsrätter för koldioxidutsläpp från energi-, industri- och flygsektorn inom EU. Att CBAM ska spegla EU ETS innebär att storleken på avgiften fastställs i förhållande till priset på utsläppsrätter.

Önskade effekter med CBAM - så här ser förslaget ut!

CBAM innebär att berörda EU-importörer behöver köpa koldioxidcertifikat motsvarande de utsläppsrätter som skulle ha rapporterats om produktionen skett inom EU. Har importören redan betalat för koldioxidutsläpp som orsakats av produktionen i ett tredje land föreslås importören kunna dra av motsvarande kostnad.

CBAM fasas in gradvis och kommer initialt att gälla ett utvalt antal varor med särskilt hög risk för koldioxidläckage. För perioden 2023–2025 föreslår EU-kommissionen ett förenklat system som innebär en rapporteringsskyldighet för de utsläpp som ingår i relevant import.

Från och med 2026 ska berörda importörer börja betala genom en finansiell justering där CBAM-certifikat motsvarande utsläppen för importerna överlämnas.

Inledningsvis gäller CBAM importer till EU:s tullområde av särskilt definierade varor ur följande kategorier:

  • cement
  • elproduktion
  • gödningsmedel
  • järn och stål
  • aluminium.

Kommentar

Berörda importörer bör redan nu gå igenom de krav de skulle omfattas av genom CBAM. CBAM väntas bland annat innebära en skyldighet att ansöka om importtillstånd enligt ett särskilt förfarande och att lämna en årlig deklaration av relevanta varuimporter tillsammans med mängden CO2-utsläpp relaterade till dessa varor. Importören kommer dessutom behöva erhålla ett särskilt certifikat för att fastställa det genomsnittliga slutpriset för ETS-utsläppsrätter på veckobasis.

Då CBAM föreslås införas genom en förordning (och inte ett direktiv) skulle reglerna få direkt verkan i varje EU-medlemsstat utan att först behöva implementeras i nationell lagstiftning.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter? Kontakta oss på PwC

Astrid Bendz

Astrid Bendz

Astrid Bendz arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Göteborg. Astrid är specialiserad på moms och tullfrågor.

Kontakt: 070-929 17 89, astrid.bendz@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Intäktstak för elproducenter flyttas fram till tidigast mars nästa år

Regeringen skriver i ett pressmeddelande den 25 november 2022 att det intäktstak som EU:s energiministrar har enats om för vissa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Håll koll på momsavdragen för julgåvor och julbord 2022

I slutet av året passar många företag på att visa sin tacksamhet mot sina anställda eller kunder genom att ge en julgåva eller bjuda på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ingen skatt när teckningsoptioner överlåts i samband med kvalificerade personaloptioner

Skatterättsnämnden har kommit fram till att överföring av teckningsoptioner inte medför uttagsbeskattning för bolaget om syftet är en del ...

Läs artikeln