<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skatt på ESG-agendan - fyra sätt att skapa förtroende

Kvinna och män i styrelserum ‹ Tillbaka till artiklarna

Det blir alltmer tydligt att skatt borde vara en självklar del av företags hållbarhetsarbete och att det bör finnas med på ESG-agendan. I tidigare artiklar på Tax matters har vi berört sambandet mellan skatt och ESG, samt hur det påverkas av den ökade transparensen kring ett företags skatter. PwC:s artikel “Tax is a crucial part of the ESG conversation” beskriver hur företag kan bygga förtroende och visa sitt engagemang för hållbarhet och socialt ansvar genom att ha ett ESG-perspektiv i skattefrågorna och skatterapporteringen. Här beskriver vi fyra nyckelområden som du som skatteansvarig bör känna till.

Läs gärna Skatt - fortfarande en punkt som ofta saknas på ESG-agendan

Företagets roll i samhället

Det finns olika sätt på vilka ett ESG-perspektiv kan förbättra transparensen i ett företags skatterapportering och hur den uppfattas av olika intressenter. Ett är att låta rapporteringen inkludera icke-finansiella faktorer och/eller områden kopplade till skatt. Ett annat är att det tydliggör kopplingen mellan intern kontroll (governance) och transparens, vilket är en viktig grund för förtroende. Ett tredje är att se till att företaget har en ESG-integrerad skattestrategi som samverkar med företagets övergripande värderingar, samt att kommunikationen rörande skattestrategin och dess kontext återspeglar detta.

Hanteringen av skatt är således inte längre bara en fråga om regelefterlevnad. Inom ramen för ESG och de allt högre krav som ställs på företag i detta avseende, håller skatt på att bli en kraftfull indikator på hur företagsledare ser på företagets roll i samhället; det är en kritisk del av ett företags sociala bidrag - en del av "S" i ESG.

Läs gärna: Skattefunktionens utmaningar - efterlevnad av regelförändringar och transparenskrav

Fyra sätt att bygga förtroende

I PwC:s artikel, "Tax is a crucial part of the ESG conversation", beskrivs fyra nyckelområden där man som skatteansvarig kan och bör lägga fokus för att bygga förtroende: 

  1. Förstå och samla in företagsdata med ett ESG-perspektiv: Styrelser, ledningsgrupper och skattechefer måste förstå sitt företags skatteställning inte bara ur en aktieägares synvinkel med fokus på konsoliderade, finansiella rapporter, utan också ur övriga ESG-fokuserade intressenters perspektiv, det vill säga investerare, anställda, allmänheten och skattemyndigheter. Detta kräver engagemang, tid och resurser eftersom skatt är ett komplicerat område som förändras hela tiden.
  2. Samarbeta och stäm av inom koncernen: Skatteavdelningen måste engagera sig i och förstå hela verksamheten för att anpassa skattestrategin till den bredare företagsstrategin. Det ökade fokuset på ESG kommer att påverka företag i alla branscher, vilket kan leda till förändringar i var företag bedriver verksamhet, i deras leveranskedjor och i deras förvärv och avyttringar. Nästan varje affärsbeslut har en skatteeffekt, och dessa effekter kommer att få ökad synlighet i den mer omfattande skatteinformation som sannolikt kommer att ha en mer framträdande plats i ESG-rapporteringen. Att överväga skatteeffekter tidigt kommer att hjälpa företag att förstå och utveckla det narrativ kring skatt som åtföljer sådana långsiktiga förändringar och omstruktureringar.
  3. Kommunicera tydligt: Det är ofta personer som inte är insatta i komplexiteten av skatt och regelefterlevnad som läser information om ett företags skattesituation. Att ta sig tid att fundera på och tydligt formulera sitt narrativ avseende skatt och företagets skattestrategi kan förhindra missförstånd och det skapar också förtroende. Det är viktigt att överväga hur ditt företag ser ut när skattefrågor granskas av intressenterna med ESG-glasögonen på.
  4. Benchmarka och se framåt: Företagsledare bör tänka på hur de över tid jämför sig med sina konkurrenter och inkludera det i hur de utvecklar sin skatterapportering. Även om strävan inte är att vara bäst på skatterapportering, är det viktigt att inte hamna på efterkälken. Ledare måste också vara uppmärksamma på hur investerare och andra intressenter ändrar inställning pga ESG och att nya mätvärden och rapporteringskrav löpande tas fram – till exempel inkluderandet av skatt i kreditvärderingsinstitutens ESG-ratings och EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering.

För att nå varaktig framgång inom de fyra nyckelområdena ovan och därmed skapa det önskade förtroendet för företaget, blir dess interna rutiner och processer rörande skatt direkt avgörande. Det är endast genom en så kallad god tax governance modell som företaget kan säkerställa att dess skatteinformation är konsekvent och rätt kommunicerad, samtidigt som eventuella skatterisker snabbt identifieras och åtgärdas. Även om man inte håller med om att sambandet mellan skatt och ESG existerar idag, så går det inte att blunda för att det kommer att finnas imorgon. Tänk på att även om du inte ser skatt som en ESG-fråga, så finns det personer bland ditt företags intressenter som gör det.

Läs gärna artikeln i sin helhet här och hör av dig om du vill diskutera hur PwC kan hjälpa dig.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Lisa Zeise och Marcus Hammarstrand

Lisa Zeise och Marcus Hammarstrand

Lisa Zeise och Marcus Hammarstrand arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg. Lisa fokuserar på skattefrågor rörande internprissättning. Marcus arbetar med internationella transaktioner och de frågor rörande internprissättning, tull och moms som dessa medför.

Lisa: 010-213 33 04, lisa.zeise@pwc.com
Marcus: 010-213 14 34, marcus.hammarstrand@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD: Kapitalvinst/förlust uppstår när ett ränteswapavtal ersätts med nytt sådant avtal

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatteverkets beslut och anser att ett ränteswapavtal ska anses avyttrat i sin helhet när det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper rapport om Amount B i Pillar One

OECD har publicerat en rapport om Amount B, en förenklad metod för att fastställa armlängdsprincipen för kvalificerande marknadsförings- ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln