<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tid att börja se över governancemodellen vad gäller skattefrågor

Möte kontorslokal ‹ Tillbaka till artiklarna

Endast hälften av globala bolag arbetar idag aktivt med en skattestrategi. Detta trots att det kommer att ske stora regelförändringar på området. Genom att ta kontroll över bolagets governancemodell skapas förutsättningar för att identifiera och hantera såväl risker som möjligheter. Här fortsätter vår artikelserie om Tax Function Effectiveness som denna gång handlar om riskhantering och governancemodellen.

Som vi har nämnt i tidigare artiklar visar utfallet av vår CEO Survey bland annat ett ökat fokus på governancemodellen vad gäller skattefrågor, vilket vi ser som en positiv utveckling. Det finns dock mycket kvar att göra bland annat då enbart ca 54 procent svarade att deras styrelse regelbundet ser över bolagets skattestrategi. Detta samtidigt som bolag idag står inför flera utmaningar inom skatteområdet, inte minst på grund av globala och nationella regelförändringar och ett ökat fokus på skatt som hållbarhetsfråga. Läs gärna mer om detta i artiklarna nedan.

Läs gärna:
Bristande förberedelse för internationell skatteförändring
Skatt på ESG-agendan - fyra sätt att skapa förtroende

Precis som inom övriga funktioner såsom HR- och ekonomiavdelningen på ett bolag finns det flera långsiktiga fördelar med att ha en genomtänkt strategi- och governancemodell på plats vad gäller skattefrågor, inte minst med tanke på behovet av att tidigt identifiera och hantera både skatterisker såväl som möjligheter.

Nedan fortsätter vår artikelserie inom Tax Function Effectiveness som berör områden som vi ser som skattefunktionens utmaningar framöver, den här gången med fokus på just riskhantering och översyn av governancemodellen vad gäller skattefrågor.

Läs tidigare artiklar i serien:
Hur ser framtidens skattefunktion ut?
Skattefunktionens utmaningar - efterlevnad av regelförändringar och transparenskrav

Utmaning 2: Hantering av skatterisker och översyn av governancemodellen vad gäller skattefrågor

Ett av syftena med att arbeta aktivt med sin skattehantering är att identifiera och hantera risker som verksamheten står inför. På det temat brukar man generellt sett dela in ett företags skatterisker i nedanstående kategorier:

  • Compliancerisker - med andra ord att bolaget inte uppfyller alla de krav inom bland annat finansiell rapportering och redovisning till skattemyndigheten i tid.
  • Risker i samband med finansiell rapportering - att den finansiella rapportering inte är upprättad i enlighet med gällande redovisningsstandarder eller innehåller felaktig skatteinformation.
  • Strategi/transaktionsbaserade risker - med vilket menas risken för oväntade skatteeffekter på grund av exempelvis felaktigt implementering av en transaktion.
  • Operationella risker - således att skatter och avgifter inte hanteras korrekt i den dagliga verksamheten.
  • Risk kopplat till renommé - med andra ord att bolagets hantering av skatter och avgifter uppmärksammas negativt medialt.
  • Regulatoriska risker - risken att bolagets verksamhet påverkas negativt av regelförändringar inom skatteområdet.

Beroende på bolagets verksamhet, bransch, storlek, internationella avtryck etc. kan ett eller flera riskområden vara aktuella. Exempelvis kan vissa bolag, på grund av brist på personal eller intern kompetens, stå inför stora operationella risker, medan exempelvis risker kopplade till finansiell rapportering är viktigare för andra bolag, speciellt i en noterad miljö. Gemensamt för dessa bolag är dock att respektive identifierat riskområde bör hanteras på ett proaktivt sätt. En sådan hantering sker mest fördelaktigt genom en väl genomarbetat governance modell, som i sin tur bör ta sin utgångspunkt i just de riskområden som har identifierats för den specifika verksamheten.

Inled arbetet med en nulägesanalys

Som ett första steg bör således bolaget idag reflektera över vilka riskområden det står inför samt vilka förbättringsområden som finns inom skattehanteringen, exempelvis genom en nulägesanalys. Utifrån den analysen kan sedan bolaget börja etablera arbetsmodellen för skattefrågor. Detta i linje med bolagets övergripande skattestrategi och policydokument, som i sin tur bör vara väl förankrad i bolagets övergripande strategiarbete.

När bolaget väl har fått en governancemodell på plats är det såklart också viktigt att denna kommuniceras inom verksamheten på ett konkret sätt, exempelvis genom ekonomihandböcker eller andra liknande styrdokument. Detta bland annat för att ge de personer och avdelningar som arbetar med skattefrågor en tydlig bild över ansvarsområden, befogenheter och förväntningar. Därtill kan dessa riktlinjer säkerställa att skattefunktionen interagerar och samverkar med andra affärsområden, såsom HR-, ekonomi- och MA-avdelningen på ett proaktivt och effektivt sätt. Slutligen ger en etablerad och dokumenterad governancestruktur också bolagets CFO och andra ledningsfunktioner en trygghet och översyn av hur skattefrågorna hanteras, följs upp och rapporteras centralt. På så sätt undviker bolaget också oväntade överraskningar som kan få negativa effekter, såväl ekonomiskt som ur ett renomméperspektiv.

Hör gärna av dig om du vill diskutera hur vi kan stötta er och er verksamhet med att få en fungerande arbetsmodell på plats vad gäller just era skattefrågor.

Effektiv hantering av data i kommande artikel

I nästa artikel kommer vi beröra frågan kring hur bolaget och koncernen kan arbeta med effektiv datahantering.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Peter Heyne

Peter Heyne

Peter Heyne arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kontakt: 010-213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com

Lämna en kommentar