Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Ulf Hedström

Ulf Hedström arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg.
010-213 14 24
Ulf Hedström works with Value Added Taxes for companies, organisations and municipalities at PwC’s Gothenburg office.
+46 10 213 14 24

ulf.hedstroem@pwc.com

EU-domstolen utvidgar holdingbolags avdragsrätt för ingående moms

Av Ulf Hedström, 17 augusti 2018

EU-domstolen utvidgar holdingbolags avdragsrätt för ingående momsEU-domstolen har i ett avgörande utvidgat innebörden av begreppet ”deltagande i förvaltning av dotterbolag” - som utgör förutsättning för avdragsrätt för ingående moms - till att omfatta alla transaktioner som utgör ekonomisk verksamhet. Avgörandet strider mot Skatteverkets nuvarande uppfattning.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Kammarrätten utvidgar rätt till momsavdrag vid försäljning av dotterbolag

Av Ulf Hedström, 8 januari 2018

PwC-skatteradgivning-Form.pngHögsta förvaltningsdomstolen har tidigare godkänt momsavdrag i det så kallade Svea Skog-målet. Nu har kammarrätten funnit att avdragsrätt även föreligger för holdingbolag som endast har en förvaltande verksamhet av dotterbolag. Domen går emot Skatteverkets ställningstagande.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Svenska momsregler om jämkning underkända av kammarrätten

Av Ulf Hedström, 14 juni 2017

Svenska momsregler om jämkning underkända av kammarrättenKammarrätten anser i ett avgörande att de svenska momsreglerna om jämkning på fastighetsinvesteringar, där en fastighetsägare kan bli skyldig att återlägga tidigare ägares momsavdrag, är oförenliga med EU-rätten. Domen innebär att avdrag för ingående moms som en fastighetsägare gör på en fastighetsinvestering inte behöver återläggas när fastigheten överlåts till en fastighetsägare som i ett senare skede använder samma fastighet i momsfri verksamhet.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Skatteverket får backning i frågan om holdingbolags momsavdrag

Av Ulf Hedström, 20 december 2016

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orange.pngKammarrätten anser att Skatteverkets beslut att godkänna ett moderbolags ansökan om momsregistrering innebär att bolaget kan utgöra en skattskyldig person för moms, även om inga tjänster har utförts till dotterbolagen mot ersättning. Domen har stor betydelse för frågan om avdragsrätt för ingående moms i holdingbolag eftersom Skatteverket ofta ifrågasätter detta med hänvisning till att koncerninterna tjänster inte utförts i samband med de perioder då momsavdragen yrkas eller att dessa tjänster utförs endast i mindre omfattning.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Nytt om holdingbolags avdragsrätt för ingående moms

Av Ulf Hedström, 11 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-Pen-2-solid_0005_orange.pngSkatteverket utvecklar sin syn på holdingbolags avdragsrätt för ingående moms vid förvärv och förvaltning av exempelvis dotterbolag. Innebörden av denna syn kan bli att holdingbolag som utför momspliktiga tjänster till sina dotterbolag kan anses bedriva en verksamhet som inte ger rätt till fullt momsavdrag.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Förvaltning av kommanditbolag utlöste momsredovisning

Av Ulf Hedström, 22 juni 2016

PwC-skatteradgivning-Form.pngHögsta förvaltningsdomstolen har funnit att ersättning som en delägare erhåller för förvaltning av sitt kommanditbolag kan anses utgöra en sådan omsättning som innebär att skattskyldighet för moms uppkommer. Till skillnad från tidigare praxis, där en delägare ansetts agera som förvaltande bolagsman och inte som säljare av tjänster till kommanditbolaget, ansåg domstolen nu att omsättning förelåg.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Ny prövning om avdragsrätt för moms vid dotterbolagsförsäljning

Av Ulf Hedström, 11 maj 2016

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0001_maroon.pngHögsta förvaltningsdomstolen kommer nu att på nytt ta ställning till om det är korrekt av Skatteverket att neka avdrag för moms på konsultkostnader med mera i samband med försäljning av dotterbolagsaktier.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Skatteverket förtydligar sin syn om moms vid factoring

Av Ulf Hedström, 8 februari 2016

PwC-skatteradgivning-board-governanceSkatteverket uttalar sig i ett nytt ställningstagande om i vilka fall man anser att factoring och fakturabelåning utgör momspliktig verksamhet samt även hur man bör se på ränteintäkter i förhållande till övriga avgifter.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Ny prövning om delägare kan förvalta kommanditbolag momsfritt

Av Ulf Hedström, 25 januari 2016

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundyHögsta förvaltningsdomstolen kommer ännu en gång att pröva frågan om en ersättning som en delägare erhåller för utförda tjänster till sitt kommanditbolag ska ligga till grund för momsredovisning eller ej. Frågan är av stor betydelse för bland annat fastighetsbolag och riskkapitalfonder, som i många fall driver verksamheten i kommandit- eller handelsbolag utan att moms redovisas på de utförda tjänsterna.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Kunder har rätt att återkräva tryckerimoms från sina tryckerier

Av Ulf Hedström, 23 december 2015

PwC-skatteradgivning-asset-management.pngHögsta domstolen har nu avgjort den kvarstående frågan vad gäller den så kallade tryckerimomsen; nämligen om tryckerikunderna har rätt att återkräva den för högt debiterade momsen från sina leverantörer av trycksaker.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.