<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Förslag möjliggör skattereduktion för inventarier anskaffade under 2021

Ledningsgrupp diskuterar runt bord ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen föreslog i sin höstbudget att införa en tillfällig skattereduktion om 3,9 procent för investeringar i inventarier. Nu presenterar Finansdepartementet sitt förslag till en ny lag. 

Investeringstakten hos företagen har minskat med anledning av pandemin. Osäkerhet kring hur snabbt ekonomin återhämtar sig gör att många företag väljer att skjuta upp sina investeringar. Det riskerar att skapa en negativ effekt på produktiviteten på längre sikt. Enligt regeringen behövs därför åtgärder för att ge incitament till företagen att i stället öka och tidigarelägga sina investeringar. Det förväntas i sin tur ge positiva effekter för återhämtningen av ekonomin och påskynda omställningen av ekonomin. Med anledning av pandemin finns enligt regeringen också ett generellt behov av att stimulera efterfrågan i ekonomin. 

I budgetpropositionen för 2021 bedömde regeringen att det bör införas en tillfällig skattereduktion om 3,9 procent av anskaffningsvärdet på inventarier som har anskaffats under perioden den 1 januari till och med den 31 december 2021.

Läs även: Tillfällig skattereduktion ska ge incitament att genomföra nya investeringar

Den 8 december presenterade Finansdepartementet i sin promemoria ett förslag att införa en ny lag som medger en skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffats under kalenderåret 2021. Även byggnads- och markinventarier omfattas.

De nya bestämmelserna införs som en ny tillfällig lag som föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och upphör att gälla den 31 december 2024.  Nedan redogör vi kortfattat hur förslaget är utformat och vilka de riktar sig till.   

Vilka kommer ha rätt till skattereduktion?

Rätt till skattereduktionen har fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet om de har ett underlag för skattereduktion. 

Underlaget för skattereduktionen utgörs av anskaffningsvärdet för inventarier som anskaffats under kalenderåret 2021, det vill säga under perioden från den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021. Ett inventarium som enligt inkomstskattelagen får läggas till avskrivningsunderlaget ska anses ha införskaffats vid samma tidpunkt vid tillämpning av den tillfälliga skattereduktionen. Det blir särskilt viktigt för företag som inte har kalenderår som beskattningsår att ta ställning till när under det innevarande beskattningsåret som inventarierna anses anskaffade. Utgångspunkt ska tas ifrån vilken dag värdeminskningsavdrag får påbörjas. 

Under vilka förutsättning medges skattereduktion?

Det är flera förutsättningar och villkor som måste vara uppfyllda för att skattereduktion ska medges. För det första måste utgifterna för anskaffandet av inventarierna dras av genom årliga värdeminskningsavdrag och de ska ha förvärvats genom köp, byte, egen tillverkning eller liknade sätt. 

Det innebär att i underlaget ingår inte så kallade korttidsinventarier eller utgifter för inventarier som får dras av direkt. I underlaget ingår inte heller utgifter för att anskaffa inventarier där exempelvis försäkringsersättning lämnats eller där annan skattereduktion ges. Inte heller omfattas investeringar i inventarier med bestående värde som exempelvis konst. 

Vissa ytterligare förutsättningar måste därutöver också vara uppfyllda för att anskaffade inventarier ska omfattas av underlaget. Bland annat uppställs ett krav på viss innehavstid för att förhindra missbruk genom att tillgångar förvärvas enbart i syfte att få tillgång till skattereduktionen och därefter säljs vidare eller att skattereduktion yrkas flera gånger för samma inventarium. En förutsättning för skattereduktion är därför att inventarier innehas vid utgången av det beskattningsår som skattereduktion begärs.

Särskilt om överlåtelser inom en intressegemenskap och sale and lease-back

Det föreslås en inskränkning i rätten att söka skattereduktion när inventarier förvärvas från ett företag i intressegemenskap. Utgångspunkten är att möjligheten till skattereduktion bör omfatta alla anskaffningar av materiella inventarier oavsett om de anskaffade inventarierna i sig är nytillverkade eller begagnade men man vill förhindra att skattereduktion medges för så kallade gamla inventarier vid överlåtelse inom en intressegemenskap. I underlaget för skattereduktion ska därför inte räknas in utgifter för inventarier som har anskaffats från någon inom samma intressegemenskap och dessa har använts för stadigvarande bruk. 

Vidare gäller också att om inventarier anskaffats från någon inom samma intressegemenskap ska värdet som läggs till underlaget högst få uppgå till inventariernas marknadsvärde vid förvärvet. 

Slutligen ska inte utgifter för anskaffningar ingå i underlaget, om inventarierna efter förvärvet fortfarande används i samma näringsverksamhet som tidigare eller i näringsverksamhet som bedrivs av någon inom samma intressegemenskap.

Mot vilken skatt medges skattereduktionen?

Skattereduktionen ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

Hur sker ansökan?

Skattereduktion medges det första beskattningsåret som avslutas den 31 december 2022 eller senare. Den som begär skattereduktion ska lämna uppgifter i inkomstdeklarationen om underlaget för skattereduktionen. Om underlaget för skattereduktion helt eller delvis inte kan utnyttjas det första beskattningsåret får skattereduktion för det återstående underlaget göras det efterföljande beskattningsåret. Det innebär att om underlaget för skattereduktion helt eller delvis inte kan utnyttjas det första beskattningsåret får skattereduktion för det återstående underlaget göras det efterföljande beskattningsåret. 

Kommentarer

Att det öppnas ett fönster för skattereduktion för investeringar i inventarier under 2021 innebär att det blir särskilt viktigt att fundera över anskaffnings- och färdigställande tidpunkt för pågående och planerade investeringsprojekt. Att både byggnad- och markinventarier omfattas innebär också för fastighetsägare att en korrekt klassificering av investeringen blir särskilt viktig.

Att föreslå en reduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt, istället för att införa tillfälliga bestämmelser som medgav ett skattemässigt ökat avskrivningsunderlag känns rätt då det är svårt att se hur det hade kunnat gå med ett bibehållande av räkenskapsenlig avskrivning.

Har du frågor om förslaget och vill veta mer vad det innebär för ditt företag? Kontakta oss så diskuterar vi hur reglerna kan påverka er.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Staten vinner momsmål om posttjänster

Tingsrätten i Stockholm har idag avgjort ett mål som pågått sedan flera år. Det handlar om den moms som historiskt tagits ut på ...

Läs artikeln