Ny momslag ska bli mer strukturerad och språkligt moderniserad

‹ Tillbaka till artiklarna

En ny momslagstiftning föreslås träda i kraft i Sverige från och med 2022. Syftet är att genomföra en författningsteknisk översyn av momslagstiftningen för att göra den mer användarvänlig.

Enligt den utredning som i juni i år har överlämnat sitt förslag till regeringen är det viktigt med tydlighet, enkelhet och förutsägbarhet i skattelagstiftningen. Därför har man sett över den nuvarande momslagstiftningen. Översynen syftar till att göra den nya lagstiftningen mer strukturerad, överskådlig och språkligt moderniserad. En ny momslag och en ny momsförordning föreslås därför träda i kraft från och med den 1 januari 2022.

Ska bättre motsvara EU:s momsdirektiv

Ett övergripande mål är att den nya föreslagna momslagstiftningen i högre utsträckning ska motsvara EU:s momsdirektiv avseende systematik, tillämpningsområden och terminologi. Enligt utredningen är utgångspunkten att några omfattande materiella förändringar inte ska genomföras. 

Några förändringar som föreslås i den nya momslagstiftningen:

  • indelningen av kapitel ska bättre motsvara momsdirektivets indelning
  • innehållsförteckning i varje kapitel och fler rubriker
  • definitioner och förklaringar till viktiga och användbara begrepp
  • bestämmelser från speciallagar föreslås bli införda i den nya momslagen, exempelvis lagen som reglerar telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
  • tydligare hänvisningar till andra bestämmelser
  • vissa begrepp i den nuvarande momslagen ska slopas för att stå i bättre överensstämmelse med momsdirektivet. 

Kommentarer

Eftersom utgångspunkten enligt utredningen är att inga större materiella förändringar ska genomföras kommer en ny lagstiftning förhoppningsvis inte ha någon omfattande direkt påverkan på företagens momshantering. En momslagstiftning med ny systematik och terminologi kan däremot sannolikt innebära att företagen behöver göra en översyn av sin hantering utifrån den nya lagstiftningen. Även om det är aviserat att några omfattande materiella förändringar inte ska göras blir det, enligt vår erfarenhet, i många fall ändå förändringar i och med att formuleringen i lagtext är central när det gäller beskattning. Ett exempel av många är att begreppet “beskattningsgrundande händelse” kommer att ersätta det nuvarande begreppet “skattskyldighetens inträde”. Ett annat exempel är att export kommer att utformas som ett undantag från skatteplikt, till skillnad från idag när export ses som en omsättning utomlands (och därav inte ska beskattas inom landet). Det kan därför inte uteslutas att den nya lagstiftningen med dess nya begrepp och systematik kan medföra viss ökad administration och vissa anpassningar i systemen, åtminstone i samband med att lagen införs. 

Än så länge är den nya momslagen endast ett förslag men vi bevakar löpande utvecklingen på området och de eventuella effekter det kan ha för företag.

Har du frågor om moms? Läs mer och ta kontakt med oss på pwc.se

Julia Shao

Julia Shao

Julia Shao arbetar med moms- och punktskatterådgivning på PwC:s kontor i Stockholm med fokus på rådgivning till bl.a. internationellt verksamma bolag och arbetar även med PwC:s China Desk. Julia har tidigare arbetat på advokatbyrå och på domstol.
010-212 91 38
Julia Shao works at PwC’s office in Stockholm. Julia works with VAT and excise duties with internationally active companies among others. Julia also works for PwC's China Desk.
+46 10-212 91 38

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln