Ny syn på samfällighetsföreningars skattskyldighet för moms

Mönster med procenttecken ‹ Tillbaka till artiklarna

EU-domstolen har i ett tyskt förhandsavgörande funnit att en samfällighetsförenings tillhandahållanden till sina medlemmar mot ersättning medför avdragsrätt för ingående moms, trots att tillhandahållandena till medlemmarna följer av föreningens ändamål. Enligt vår uppfattning innebär detta ett ändrat synsätt i förhållande till nuvarande svensk domstolspraxis.

Omständigheterna i målet C-449/19 var i korthet följande. En tysk samfällighetsförening lät beställa uppförande av ett värmekraftverk, som bland annat skulle förse föreningens medlemmar med leverans av värme. De tyska myndigheterna nekade föreningen avdragsrätt för ingående moms för uppförandet av värmekraftverket till den del detta användes för att förse medlemmarna med värme. Detta gjordes med stöd av en tysk momsbestämmelse som sa att en sådan leverans från en samfällighetsförening är undantagen från moms. 

I EU-domstolen ställdes frågan om denna tyska bestämmelse är förenlig med mervärdesskattedirektivet, varvid EU-domstolen besvarade frågan nekande. Samfällighetsföreningen ansågs bedriva en självständig, ekonomisk verksamhet. Eftersom direktivet inte ger utrymme för att undanta leverans av värme från momsplikt ansågs föreningen således vara skattskyldig för moms, med följande avdragsrätt för ingående moms på uppförandet av värmekraftverket.

Kommentar

Enligt vår uppfattning innebär EU-domstolens avgörande att en samfällighetsförenings tillhandahållanden endast ska bedömas utifrån mervärdesskattedirektivets allmänna bestämmelser, utan hänsyn till de offentligrättsliga regleringar som kringgärdar samfällighetsföreningen och dess stadgeenliga uppdrag gentemot sina medlemmar. Det medför att samfällighetsföreningar i större grad än vad som gällt hittills i Sverige kan anses vara skattskyldiga för moms, med följande avdragsrätt för ingående moms. 

Nargiz Asker & Ulf Hedström

Nargiz Asker & Ulf Hedström

Nargiz Asker och Ulf Hedström arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg.
Nargiz: 072-995 25 72, nargiz.asker@pwc.com

Ulf: 010-213 14 24, ulf.hedstroem@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kompletteringsregeln inte tillämplig vid bonusväxling

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett avgörande fastställt ett överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden och slår fast att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Svenska ränteavdragsregler ifrågasätts av EU-kommissionen

Även de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är enligt EU-kommissionen oförenliga med EU-rätten. I ett ...

Läs artikeln