<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kammarrätten skärper kraven på avdragsrätt för moms vid förvärv av dotterbolagsaktier

Mönster byggnad med fönster ‹ Tillbaka till artiklarna

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål underkänt rätt till momsavdrag för kostnader i samband med förvärv av en koncern via förvärv av aktier i ett holdingbolag till rörelsedrivande dotterbolag. Kammarrätten motiverade utgången i målet med att köparen av koncernen endast avsåg att utföra ledningstjänster med mera mot de rörelsedrivande bolagen i koncernen och inte mot holdingbolaget, som inte var rörelsedrivande. Vi anser att domen är oförenlig med EU-rättslig praxis på området.

Bakgrund

Ett moderbolag med en koncern inom restaurangbranschen bedrev en momspliktig verksamhet i form av att utföra ledningstjänster med mera till sina rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget lät förvärva restaurangkoncernen, via köp av aktierna i restaurangkoncernens holdingbolag. Moderbolaget yrkade avdrag för den ingående momsen avseende kostnader för due diligence med hänvisning till att ledningstjänster utfördes till de förvärvade, rörelsedrivande dotterbolagen och då dessa tjänster medför att kostnaderna i samband med förvärven av dotterbolagen utgör allmänna omkostnader i moderbolagets momspliktiga verksamhet. Skatteverket nekade moderbolaget avdragsrätt för den ingående momsen, med hänvisning till att moderbolaget inte hade fakturerat det förvärvade holdingbolaget för några utförda tjänster utan endast gentemot dess rörelsedrivande dotterbolag.

Kammarrätten delade Skatteverkets uppfattning och fastställer Skatteverkets beslut att neka moderbolaget avdragsrätt för den ingående momsen.

Kommentar

Uppfattningen att ett moderbolag har avdragsrätt för den ingående momsen för kostnader i samband med förvärv av dotterbolag, där moderbolaget utför momspliktiga tjänster mot ersättning gentemot dotterbolaget, är inte ifrågasatt av Skatteverket. Det har inte heller tidigare ifrågasatts från Skatteverkets sida att rätt till momsavdrag även föreligger i det fall de rörelsedrivande dotterbolagen förvärvas via ett holdingbolag till dotterbolagen, som inte är rörelsedrivande.

Innebörden av kammarrättens dom, som går på Skatteverkets nya linje, är i praktiken att det blir avgörande för avdragsrätten i vilken form rörelsedrivande dotterbolag förvärvas. Om aktierna i respektive rörelsedrivande bolaget överlåts direkt till köparen kan denne påräkna avdragsrätt för ingående moms. Om bolagen däremot överlåts som en koncern via aktierna i dess moderbolag kan avdragsrätten komma att underkännas. Enligt vår uppfattning är en sådan tillämpning av mervärdesskattesystemet felaktig. Frågan om omkostnaderna vid förvärv av en rörelsedrivande koncern via holdingbolag utgör allmänna omkostnader i det köpande bolagets momspliktiga verksamhet måste ta sin utgångspunkt i vilken mån köparen utför momspliktiga tjänster gentemot de förvärvade bolagen per se, oavsett i vilken koncernstruktur respektive bolag förvärvats.

Att underkänna avdragsrätt på den formella grunden att förvärven sker via ett icke rörelsedrivande holdingbolag, gentemot vilket ledningstjänster med mera inte utförs, strider enligt vår uppfattning mot EU-rättslig praxis. Den avgörande frågan för avdragsrätt vid förvärv av dotterbolag är om moderbolaget utför momspliktiga tjänster mot ersättning gentemot sina dotterbolag eller ej. När det som i den nu aktuella domen från kammarrätten inte utförts några tjänster gentemot det holdingbolag genom vilket de rörelsedrivande bolagen förvärvades, kan avdragsrätten för den ingående momsen i holdingbolaget inte begränsas mer än till den del moderbolagets resurser används för förvaltningen av detta holdingbolag. Då detta resursutnyttjande kan förväntas vara i det närmaste obetydligt torde holdingbolaget vara berättigat till fullt momsavdrag på omkostnaderna vid förvärvet av moderbolaget tillsammans med de rörelsedrivande dotterbolagen.

Vi ser fram emot en prövning av denna fråga av Högsta förvaltningsdomstolen.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Ulf Hedström

Ulf Hedström

Ulf Hedström arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg.
Kontakt: 010-213 14 24, ulf.hedstroem@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Avdrag för moms i bidragsfinansierat projekt

Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, avslår Skatteverkets överklagande och medger avdrag för ingående moms på inköp i ett bidragsfinansierat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Liberalerna tar sikte mot enklare 3:12-regler

Nu är det dags för Liberalerna i PwC:s intervjuserie om skatt inför valet. Oscar Warglo från PwC leder samtalet, där Gulan Avci från ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Miljöpartiet blickar mot Danmark för enklare skattehantering

Nu tar Miljöpartiet över stafettpinnen i vår intervjuserie om skatt inför valet. När partiets skattepolitiska talesperson Lorentz Tovatt ...

Läs artikeln