Energiskatt på solel – en eller flera anläggningar?

TM_mote-2 ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatterättsnämnden har meddelat ett förhandsbesked om beskattning av solel. Frågan gällde om solceller på sammanbyggda huskroppar på en fastighet energiskattemässigt utgör en eller flera anläggningar.

Enligt förutsättningarna planerade bolaget X att installera solceller på fyra hustak på samma fastighet. Husen på fastigheten var sammanbyggda men hade separata elabonnemang (uttagspunkter). Sammanlagt skulle den installerade toppeffekten för solcellerna överstiga gränsen för skatteplikt om 255 kilowatt.

Skulle solcellerna skattemässigt ses som en (1) anläggning beskattas producerad el med 34,7 öre per kilowattimme. Om solcellerna däremot skulle anses som fyra anläggningar beskattas producerad el (efter avdrag) med 0,5 öre per kilowattimme.

Av lagstiftningens förarbeten framgår att produktionsenheter som geografiskt och tekniskt är sammanhängande bör ses som en enda anläggning och att förekomsten av flera mätpunkter inte bör påverka bedömningen.

Skatterättsnämndens slutsats var att eftersom solcellerna ska installeras på sammanbyggda huskroppar ska de skattemässigt ses som en enda anläggning.

Kommentar

Det är ett problem att begreppet “anläggning” inte finns definierat i lagstiftningen. Frånvaron av en sådan definition skapar osäkerhet avseende beskattningen för de som överväger att investera i egen produktion av solel.

Det framgår inte av förhandsbeskedet om nämnden vid sin bedömning lagt någon vikt vid omständigheten att byggnaderna fanns på samma fastighet. Det framgår inte heller på vilket sätt byggnaderna var sammanbyggda. Rimligen borde nämnden ha bedömt solcellerna som flera anläggningar om byggnaderna befann sig på olika fastigheter.

Vår uppfattning är att förhandsbeskedet ökar osäkerheten kring beskattningen av solel. I stadsbebyggelse skulle till exempel många byggnader kunna anses sammanbyggda trots att de är belägna på olika fastigheter och med olika fastighetsägare.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Anders Edlund

Anders Edlund

Anders Edlund arbetar med punktskatter på PwC:s kontor i Stockholm. Anders har tidigare erfarenhet från annan rådgivningsverksamhet och från Skatteverket.
010-213 09 61
Anders Edlund works with excise duties at PwC's office in Stockholm. Anders has previous experience in consulting and from the Swedish Tax Agency.
+46 10-213 09 61

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Momsavdragsrätt vid holdingbolags förvaltning av dotterdotterbolag

Kammarrätten har i ett avgörande medgett momsavdrag på kostnader för börsintroduktion och nyemission såsom allmänna omkostnader för ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Vänsterpartiet näst på tur i skattediskussionen

När Tony Haddou från Vänsterpartiet besökte oss handlade samtalet bland annat om skatt som grund för en ökad jämlikhet i samhället. Tony ...

Läs artikeln
Läs artikeln

25 procent moms på tobaks- och nikotinfritt snus

Skatteverket har nyligen publicerat ett ställningstagande om att tobaks- och nikotinfritt snus inte ska anses utgöra livsmedel. ...

Läs artikeln