<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lagrådsremiss om justerade ränteavdragsbegränsningsregler

Kvinna vi datorn i soffan ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen har överlämnat sitt förslag om justerade bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto till Lagrådet. Förslaget syftar till att komma tillrätta med de negativa konsekvenser som uppkommer när ett företag hamnar i skatteposition trots redovisning av outnyttjade underskott från tidigare år. 

Lagrådsremissen är en följd av den promemoria som presenterades av Finansdepartementet tidigare i våras och den innehåller förslag om justerade bestämmer för avdrag av koncernbidragsspärrade underskott och negativt räntenetto. Förslaget innebär att det införs ett efterföljande steg i den befintliga ränteavdragsberäkningen. Lagrådsremissen innehåller endast några mindre justeringar jämfört med Finansdepartementets promemoria som vi skrivit tidigare om

Har du frågor om ränteavdragsreglerna?

De justerade bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 januari 2021. Flera remissinstanser ansåg i sina remissvar att de justerade bestämmelserna bör få retroaktiv tillämpning och vara tillämpliga på beskattningsår som påbörjats efter den 31 december 2018 alternativt 31 december 2019. Regeringen hänvisar här till att det inte kan säkerställas att de justerade bestämmelserna i ett enskilt fall är till nackdel för en skattskyldig innebärande att retroaktiv tillämpning inte är möjlig. Reglerna bör enligt Regeringen träda i kraft så fort det är möjligt vilket föreslås vara den 1 januari 2021. 

Kommentarer 

Det är positivt att Regeringen förstått behovet av att komma tillrätta med det negativa effekterna som den nuvarande regleringen medför. Lagrådsremissen visar vidare att lagstiftningsprocessen fortskrider och att vi bör kunna förvänta oss att Riksdagen avser att fatta beslut i frågan innan årsskiftet 2020/2021. 

Då de justerade bestämmelserna föreslås träda i kraft först den 1 januari 2021 kommer reglerna i sin nuvarande form att behöva tillämpas på alla beskattningsår som påbörjas före den 1 januari 2021. För de företag som påverkas av de nuvarande reglernas negativa effekter krävs således även vidare en god planering för att i möjligaste mån parera för de negativa effekterna. 

Har du frågor om ränteavdragsreglerna?

Läs även: Svenskt Näringsliv ryter till avseende oönskade effekter av de nya ränteavdragsreglerna

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Tax matters önskar trevlig sommar!

Under våren har intresset varit stort för frågor relaterade till höstens riksdagsval, hållbarhet och för ett stort antal andra viktiga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar förhandsbesked om tillskott av fordran

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ett mål om ett moderbolag som tillskjuter en fordran mot sitt dotterbolag när det nominella ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Panel om skatterna och valet 2022 - vilken är den viktigaste frågan?

Skatt som valfråga var huvudtemat när PwC:s skatteavdelning återigen anordnade panelsamtal i Almedalen. Med en namnkunnig panel bestående ...

Läs artikeln