Lagrådsremiss om justerade ränteavdragsbegränsningsregler

Kvinna vi datorn i soffan ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen har överlämnat sitt förslag om justerade bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto till Lagrådet. Förslaget syftar till att komma tillrätta med de negativa konsekvenser som uppkommer när ett företag hamnar i skatteposition trots redovisning av outnyttjade underskott från tidigare år. 

Lagrådsremissen är en följd av den promemoria som presenterades av Finansdepartementet tidigare i våras och den innehåller förslag om justerade bestämmer för avdrag av koncernbidragsspärrade underskott och negativt räntenetto. Förslaget innebär att det införs ett efterföljande steg i den befintliga ränteavdragsberäkningen. Lagrådsremissen innehåller endast några mindre justeringar jämfört med Finansdepartementets promemoria som vi skrivit tidigare om

Har du frågor om ränteavdragsreglerna?

De justerade bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 januari 2021. Flera remissinstanser ansåg i sina remissvar att de justerade bestämmelserna bör få retroaktiv tillämpning och vara tillämpliga på beskattningsår som påbörjats efter den 31 december 2018 alternativt 31 december 2019. Regeringen hänvisar här till att det inte kan säkerställas att de justerade bestämmelserna i ett enskilt fall är till nackdel för en skattskyldig innebärande att retroaktiv tillämpning inte är möjlig. Reglerna bör enligt Regeringen träda i kraft så fort det är möjligt vilket föreslås vara den 1 januari 2021. 

Kommentarer 

Det är positivt att Regeringen förstått behovet av att komma tillrätta med det negativa effekterna som den nuvarande regleringen medför. Lagrådsremissen visar vidare att lagstiftningsprocessen fortskrider och att vi bör kunna förvänta oss att Riksdagen avser att fatta beslut i frågan innan årsskiftet 2020/2021. 

Då de justerade bestämmelserna föreslås träda i kraft först den 1 januari 2021 kommer reglerna i sin nuvarande form att behöva tillämpas på alla beskattningsår som påbörjas före den 1 januari 2021. För de företag som påverkas av de nuvarande reglernas negativa effekter krävs således även vidare en god planering för att i möjligaste mån parera för de negativa effekterna. 

Har du frågor om ränteavdragsreglerna?

Läs även: Svenskt Näringsliv ryter till avseende oönskade effekter av de nya ränteavdragsreglerna

Katarina Menzel

Katarina Menzel

Katarina Menzel arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stopplagstiftning införs gällande handel med underskottsbolag i vissa fall

Den 10 juni överlämnade regeringen en skrivelse till riksdagen med avisering om ett kommande förslag till ändring av underskottsreglerna ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Riskskatt - en ny skatt för vissa kreditinstitut - utvidgat förslag på ny remiss

I september 2020 föreslog finansdepartementet att en ny skatt för vissa kreditinstitut, så kallad riskskatt, skulle införas. Syftet med den ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteflyktslagen begränsar ej underskott vid ägarförändring enligt HFD

En skuld till ett bolag som en köpare övertar från säljaren i samband med förvärvet av bolaget, ska beaktas som en del av utgiften för att ...

Läs artikeln