<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Första årsrapporten från Allmänna ombudet hos Skatteverket

Allmänna ombudet (AO) hos Skatteverket har lämnat sin första årsrapport till regeringen. I rapporten informerar AO om vad AO hittills har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Incitamentsutredningens förslag har remitterats

Remissinstanserna ska dock inte yttra sig över förslaget om en förändring i värdepappersregeln. Utredningen föreslår att särskilda regler ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kvalificerade personaloptioner i Incitamentsutrednings förslag

Incitamentsutredningen har idag lämnat sitt förslag om ändrade regler för beskattning av incitamentsprogram. Utredningens förslag innebär i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattefriheten för utdelning från utländska företag begränsas

I en promemoria från Finansdepartementet föreslås att skattefrihet för utdelning från utländska företag inte gäller till den del det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS och ränteavdragsbegränsningar

Som ett led i OECD:s BEPS-arbete presenterades före jul ett diskussionsunderlag för hur ränteavdragsbegränsningar kan utformas. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC avstyrker Företagsskattekommitténs förslag om nya ränteavdragsbegränsningsregler

Remisstiden för Företagsskattekommitténs förslag gick ut den 24 oktober. PwC har i ett remissyttrande avstyrkt kommitténs förslag i dess ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Företagsskattekommitténs förslag om nya ränteavdragsbegränsningsregler

Företagsskattekommittén har idag lämnat sitt förslag ”Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet”. Huvudförslaget är nya ...

Läs artikeln
Dela