3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Personer i möte ‹ Tillbaka till artiklarna

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Förslaget berör framförallt fall då delägare innehar inflytandet i en stiftelse som, i sin tur, äger andelar i ett företag. 

Bakgrunden till förslaget är två, numera undanröjda, förhandsbesked från Skatterättsnämnden. I förhandsbeskeden hade stiftelser röstmajoritet i företag, samtidigt som fysiska delägare hade både inflytande i stiftelserna samt var verksamma i företagen. Vid bedömningen om företagen kunde anses utgöra fåmansföretag, kom Skatterättsnämnden fram till att stiftelserna, som innehade röstmajoritet, utgjorde företagens verkliga ägare. Eftersom en stiftelse i sig inte anses ha någon ägare, kan inte heller stiftare anses äga aktier indirekt i berörda bolag. Skatterättsnämnden slog därför fast att berörda företag inte kunde anses utgöra fåmansföretag. Förhandsbeskeden uppmärksammade därför frågan om vad en stiftelses ägande kan komma att innebära för bedömningen av om ett företag är att anse som ett fåmansföretag.

I sin promemoria lyfter Finansdepartement att ägarstrukturen i förhandsbeskeden tyder på att det finns en risk för kringgående av 3:12-reglerna. Detta genom att röststarka aktier i ett företag överlåts till en stiftelse som en verksam delägare i företaget även kontrollerar. För att förhindra kringgående av 3:12 regelverket har Finansdepartementet lämnat förslag om två nya bestämmelser om (1) vilka delägare och (2) vilka företag som ska omfattas av de särskilda skattereglerna. 

  • Andelar i ett företag som ägs av en stiftelse eller en annan juridisk person (utan delägare) ska i vissa fall anses ägda av fysiska delägare i det företaget.
    Förslaget innebär att en delägare (och/eller närstående) som är verksam i ett företag, som är föremål för prövning av om det är ett fåmansföretag, och samtidigt har ett bestämmande inflytande i exempelvis en stiftelse ska anses äga de andelar i företaget som ägs av stiftelsen.
  • Utomståenderegeln kompletteras. Vid tillämpningen av utomståenderegeln ska inte ett företag anses vara ägt av utomstående till den del företaget, direkt eller indirekt, ägs av en stiftelse eller annan juridisk person (utan delägare) och delägare (och/eller närstående), som är kvalificerat verksamma i företaget, kan få en väsentlig del av medel, förmåner eller avkastning från den juridiska personen. 


De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 januari 2022.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Anders Svensson & Michaela Sundberg

Anders Svensson & Michaela Sundberg

Anders Svenson och Michaela Sundberg arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Västerås respektive Örebro.

Anders: 010 212 51 01 , anders.svenson@pwc.com

Michaela: 072 997 25 26 , michaela.s.sundberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kompletteringsregeln inte tillämplig vid bonusväxling

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett avgörande fastställt ett överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden och slår fast att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Svenska ränteavdragsregler ifrågasätts av EU-kommissionen

Även de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är enligt EU-kommissionen oförenliga med EU-rätten. I ett ...

Läs artikeln