<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

‹ Tillbaka till artiklarna

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. Detta gäller oavsett om verksamheten bedrivs av en fysisk person eller via exempelvis ett aktiebolag (AB). Eftersom det kan innebära en stor skillnad i beskattningen om en intäkt från näringsverksamhet ska beskattas i ett AB eller om det är ägaren till det aktuella AB:et som beskattas för intäkten, är det av stor vikt att personen tar reda på vad som gäller.


Frågan aktualiserades under sommaren när Skatterättsnämnden prövade om kravet på självständighet skulle anses uppfyllt när en tidigare anställd övergick till att bedriva verksamhet i ett eget AB.

Bakgrunden var kortfattat att en anställd fick möjligheten via sin arbetsgivare att genom ett eget AB bedriva verksamhet, likt den verksamhet som han tidigare han utfört som anställd. Det skulle även ingås ett samarbetsavtal mellan det egna AB:t och den tidigare arbetsgivaren och det skulle även ske fakturering mellan bolagen för vissa tjänster och servicefunktioner.

Skatterättsnämndens bedömning

Skatterättsnämnden landade i sin bedömning efter att ha redogjort för att det finns en omfattande praxis beträffande frågeställningen från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD). Trots att det fanns omständigheter som talar mot att det aktuella AB:t bedriver självständig näringsverksamhet, så skulle inkomsterna från uppdragen beskattas hos AB:t och inte utgöra lön till ägaren av AB:t.

Förhandsbeskedet har inte överklagats. Läs hela förhandsbeskedet på skatterattsnamnden.se.  

Kommentar

Det är inte en ovanlig situation att en tidigare anställd väljer att starta ett eget AB och erbjuda tjänster via detta nya bolag till tidigare arbetsgivare eller närliggande bolag.

I dessa situationer är det av stor vikt att personen i ett tidigt skede genomför en skattemässig analys kring kriterierna avseende näringsverksamhet och övriga frågeställningar som kan bli aktuella. Skattefrågor kring inkomstskatt, momsavdrag samt arbetsgivaravgifter kan medföra ej önskade effekter. Den tidigare anställde kan råka ut för tjänstebeskattning. Uppdragsgivaren kan göra felaktiga momsavdrag och kan anses ha ett arbetsgivaransvar och därmed ska betala arbetsgivaravgifter.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

 

Johan Stomlind

Johan Stomlind

Johan Stomlind arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Skövde.

Kontakta: 010-212 92 09, johan.stomlind@pwc.com

Lämna en kommentar