Läs artikeln

Uttagsbeskattning av kommunalt bolag

Ett helägt kommunalt bolag ansågs ha utfört tjänster åt kommunen utan att ta betalt för det. Bolagets skattemässiga resultat höjdes därför ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Gåva av aktier till anställd – förmån eller skattefri gåva?

Under hösten har ett antal mål gällande gåva av aktier till anställda avgjorts. Avgörandena visar hur en gåva av aktier, beroende på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Generationsskifte av familjeföretag utgjorde skatteflykt

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att företagarens strävan att uppnå samma skatteeffekt som sin kompanjon vid försäljning av ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket redovisar rapport om ränteavdrag i bolagssektorn

Skatteverket avslöjar att ränteavdrag om 16 miljarder kronor har vägrats under år 2015. Rättsprocesser är att vänta eftersom reglerna är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Generationsskifte med samma skattemässiga villkor som vid en extern försäljning

Skatterättsnämnden konstaterar att indirekt ägda aktier i ett så kallat trädabolag inte smittas av 3:12-reglerna när närstående efter ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utomståenderegeln inte tillämplig enligt ändrat förhandsbesked

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett fall funnit att utomståenderegeln inte är tillämplig vid utomståendes ägande via ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högsta Förvaltningsdomstolen fastställer förhandsbesked om indirekt ägda ”trädabolag”

Skatteflyktslagen har ansetts tillämplig i fall där företagare säljer sitt verksamhetsbolag indirekt och förvaltar kapitalvinsten från ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kommunala bolags avdragsrätt för ränta på lån till kommunen

Nya utvidgade regler om begränsningar i avdragsrätten för ränta på skuld till ett företag i intressegemenskap började gälla i januari 2013. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Spaniens skatteuttag på arv och gåva strider mot den fria rörligheten

Dom från EU-domstolen öppnar möjlighet för svenskar att begära återbetalning från spanska staten av för mycket erlagd skatt. Bakgrund ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förlust på grund av ränteswap – utgift i näringsverksamhet eller förlust i inkomstslaget kapital?

Näringsidkare fick inte avdrag för förlust enligt så kallat swapavtal trots att det lånet var kopplat till näringsfastigheterna. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Se upp med förlorade löneunderlag vid indirekt ägande

Vid årsskiftet införs, inom de så kallade 3:12-reglerna, en särskild skattemässig definition av vad som avses med moderföretag och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattefri inkomst ett välkommet bidrag till idrottslig verksamhet

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt ett förhandsbesked där vi på PwC har bistått en klient gällande att idrottsföreningen ...

Läs artikeln
Dela