<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Jämförelsevärde vid beräkning av stämpelskatt ska vara taxeringsvärdet - inte marknadsvärdet

Vid fastighetsköp beräknas stämpelskatten på det högsta av köpeskillingen eller taxeringsvärdet för året närmast före det år då ansökan om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fastighetstaxeringen – försenade deklarationer

Just nu pågår den allmänna fastighetstaxeringen men trots att det bara är två veckor kvar till inlämningsdatum, 1 november, så har ännu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fastighetstaxeringen 2019 – så förbereder du dig!

I höst startar den allmänna fastighetstaxeringen 2019. Det innebär att alla hyreshus, industrifastigheter och elproduktionsenheter ska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högre skatt för många medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar

Sedan årsskiftet har det skett stora förändringar när det gäller skatten för de boende i oäkta bostadsrättsföreningar. Dessa förändringar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fler bostadsrättsföreningar kan komma att klassas som ”äkta”

Kammarrätten avviker från Skatteverkets praxis vid prövning av om en bostadsrättsförening ska anses vara ”äkta” eller ”oäkta”. Kammarrätten ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lättnadsreglerna upphör för medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar

I år är sista året som medlemmarna i oäkta bostadsrättsföreningar får beräkna ett lättnadsbelopp för att minska skatten på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny prövning om bostadsrättsandelar är näringsbetingade vid en försäljning

Skatterättsnämnden har vid en förnyad prövning kommit fram till att bedömningen av bostadsrättsföreningens status är vid tidpunkten för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ompröva bostadsuppskovet och få pengar tillbaka

Genom att begära omprövning hos Skatteverket av tidigare deklarationer får du tillbaka den skatt som du årligen har betalat på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattefri vinst vid försäljning av andelar i bostadsrättsförening

Kammarrätten anser att andelarna i bostadsrättsföreningen i aktuellt fall är näringsbetingade och att vinsten vid försäljningen därmed är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Återförvisat förhandsbesked angående näringsbetingade andelar i bostadsrättsförening

Högsta förvaltningsdomstolen har återförvisat Skatterättsnämndens förhandsbesked då Skatterättsnämnden borde ha analyserat frågan om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beslut om beskattning vid försäljning av privatbostadsrätt

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att en person med hemvist i Frankrike ska beskattas för vinst på försäljningen av en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högre skatt på bostadsförmånen i oäkta bostadsrättsföreningar

Den kraftigt sänkta statslåneräntan medför i praktiken att skatten på bostadsförmånen i oäkta bostadsrättsföreningar blir högre redan detta ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bostadsrättsföreningar – några ”kom ihåg” vid inledningen av 2015

Se till att vara ute i god tid och ha kontroll över vad som gäller för bostadsrättsföreningar under 2015. Senast den 2 februari 2015 Kom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lättnadsreglerna försvinner för medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar

Regeringens budgetproposition innebär att dagens lättnadsregler inte kommer att förlängas efter 2015 och att skattesatsen på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beskattning vid försäljning av privatbostadsrätt

Högsta förvaltningsdomstolen kommer att pröva frågan om en person med hemvist i Frankrike ska beskattas för vinst på en privatbostadsrätt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Andelarna i en bostadsrättsförening har ansetts vara näringsbetingade

Skatterättsnämnden har prövat frågan om ett aktiebolags andelar i en bostadsrättsförening kommer att vara näringsbetingade vid en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Riksdagsbeslut om generösare regler för uthyrning av bostadsrätter

Riksdagen har nu tagit beslut om ökade möjligheter att få hyra ut bostadsrätter i enlighet med regeringens förslag. Den som äger en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning

Frågan gällde om en utdelning på andelar i en värdepappersfond (räntefond) är hänförlig till föreningens fastighet eller om den ska anses ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om generösare regler för uthyrning av bostadsrätter

I en proposition föreslår regeringen dels utökade möjligheter att upplåta bostadsrättslägenheter i andra hand och dels en möjlighet för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Uppskjuten kapitalvinstskatt på bostadsförsäljning – en olönsam affär?

Den som har fått uppskov med beskattning av vinst vid försäljning av sin bostad ska betala skatt på uppskovsbeloppet varje år. Med dagens ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om ändrad beskattning av oäkta bostadsrätter

Bostadsbeskattningskommittén föreslår att beskattningen för medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar ska ändras och att den kommunala ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Några ”kom ihåg” för bostadsrättsföreningar vid inledningen av 2014

Se till att vara ute i god tid och ha kontroll över vad som gäller för bostadsrättsföreningar under 2014. Senast den 31 januari 2014 Kom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Är din bostadsrättsförening äkta eller oäkta vid årsskiftet?

En bostadsrättsförenings karaktär har betydelse för både föreningens och medlemmarnas beskattning. Det är många gånger fördelaktigare att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högsta förvaltningsdomstolen kommer att pröva om en bostadsrättsförening är äkta eller oäkta

Frågan i målet är hur den fordran som uppkommit vid föreningens försäljning av en fastighet påverkar föreningens skattemässiga karaktär. ...

Läs artikeln
Dela