Skattefri vinst vid försäljning av andelar i bostadsrättsförening

‹ Tillbaka till artiklarna

Kammarrätten anser att andelarna i bostadsrättsföreningen i aktuellt fall är näringsbetingade och att vinsten vid försäljningen därmed är skattefri.

Bolagets verksamhet består i att äga och förvalta en fastighet. Bolaget har gjort investeringar i ett intressebolag och dess dotterbolag. Inom intressebolagsgruppen har ett byggnadsprojekt avseende fritidsfastigheter utförts. Fastigheterna ägdes vid färdigställandet 2008 av en bostadsrättsförening i vilken bolaget ägde 11 av 34 lägenhetsandelar.

Under 2009, det vill säga året efter införskaffandet av andelarna i bostadsrättsföreningen, sålde bolaget sju av de elva andelarna. Under år 2011 sålde bolaget två andelar och under 2012 en andel. Vid slutet av 2012 ägde bolaget fortfarande en andel i bostadsrättsföreningen.

Skatteverket ansåg att syftet med bolagets förvärv av andelarna inte kan ha varit något annat än att omsätta dem. Andelarna utgjorde därför lagerandelar i bolagets verksamhet och vinsten vid försäljningarna var skattepliktig enligt Skatteverkets bedömning.

Förvaltningsrätten konstaterade, liksom Skatteverket, att det var ostridigt att bolaget varken bedrev byggnadsrörelse eller handel med fastigheter.

Förvaltningsrätten ansåg dock, i motsats till Skatteverket, att bolagets försäljning inte varit av sådan omfattning att det varit fråga om yrkesmässig handel. Andelarna utgjorde därför inte lagertillgångar och vinsten vid försäljningarna var därmed skattefri för bolaget.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten.

Kommentar

Föremål för domstolsprövningarna var både inkomsttaxeringarna 2010 och 2012. Kammarrättens domar har vunnit laga kraft.

Kammarrättens slutsats i aktuella mål kan jämföras med utgången i det så kallade Guldmyranmålet (ej överklagat). Se mer i tidigare artikel "Vinst vid försäljning av paketerade fastigheter i ekonomiska föreningar är skattefri" från 9 januari 2013. I det målet konstaterade kammarrätten att det aktuella bolaget, som inte heller bedrev byggnadsrörelse eller handel med fastigheter, hade sålt 56 respektive 30 andelar i bostadsrättsföreningar inom ett år från förvärvet. Kammarrätten anförde att bolaget hade ägt andelarna i bostadsrättsföreningarna under en relativt kort tid och att det inte kunde anses ha funnits något annat syfte med förvärven av andelarna än att omsätta dem. Dessutom fann kammarrätten att det hade varit fråga om ett stort antal försäljningar. Mot bakgrund av dessa omständigheter ansåg kammarrätten att det varit fråga om yrkesmässig handel. Andelarna i bostadsrättsföreningarna var därför, enligt kammarrätten, lagertillgångar och vinsterna vid försäljningarna av andelarna var således skattepliktiga.

Kontakta mig gärna med anledning av domarna.

Skriven av: Lena Wallén, tidigare anställd på PwC

Har du frågor om företagsbeskattning?

Thomas Almendal

Thomas Almendal

Thomas Almendal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering.
010-212 96 50
Thomas Almendal works at PwC’s office in Stockholm specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-212 96 50

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper slutgiltig version av vägledning för internprissättning av finansiella transaktioner

Sommaren 2018 kom det första utkastet och nu är den slutgiltiga versionen publicerad – rapporten som ska vägleda internprissättning för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdrag på efterställda skulder

Avdragsförbud för ränteutgifter på efterställda skulder ska tolkas så att den del av skulderna som på grund av avtrappningen i artikel 64 ...

Läs artikeln