Fler bostadsrättsföreningar kan komma att klassas som ”äkta”

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Kammarrätten avviker från Skatteverkets praxis vid prövning av om en bostadsrättsförening ska anses vara ”äkta” eller ”oäkta”. Kammarrätten anser bland annat att bostadsrättsföreningens listor med jämförelsehyror är relevanta och att det saknas stöd för att reducera hyresvärdet på grund av medlemmarnas ansvar för lägenheternas inre underhåll.

Bostadsrättsföreningen, som äger två fastigheter, har deklarerat som privatbostadsföretag, det vill säga en äkta bostadsrättsförening.

Frågan i målen är hur beräkningen av den kvalificerade verksamheten ska ske och vilka hyresvärden som ska ligga till grund för denna beräkning.

Skatteverkets bedömning

Skatteverket har i sin hyresvärdesbedömning utgått från de genomsnittshyror som utfärdats vid fastighetstaxeringen. Det totala hyresvärdet för bostadsrätterna har sedan reducerats till 90 procent med hänsyn till att bostadsrättshavare till skillnad mot hyresgäster är skyldiga att svara för eget inre underhåll i bostaden.

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten finner dock att utgångspunkten för beräkning av hyresvärdet ska vara de genomsnittshyror som utfärdats vid fastighetstaxeringen med tillägg för avtalade hyreshöjningar i allmännyttan. Domstolen uttalar vidare att den upprustning och renovering som skett av bostadsrätterna inte ska påverka bruksvärdet eftersom upprustningen inte påverkar fastighetens standard som helhet. Förvaltningsrätten finner liksom Skatteverket att bruksvärdehyran ska sättas ner till 90 procent vid beräkningen av den kvalificerade verksamheten.

Förvaltningsrätten kommer, liksom Skatteverket, fram till att bostadsrättsföreningen är ett oäkta bostadsföretag, det vill säga en oäkta bostadsrättsförening.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten anser att för den ena av fastigheterna ska fastighetstaxeringens genomsnittshyror räknas upp med skillnaden i hyresnivå mellan två fastighetstaxeringar. För den andra av fastigheterna ska de jämförelsehyror i aktuellt område, som föreningen åberopar, läggas till grund för beräkningen av den kvalificerade verksamheten.

Kammarrätten finner vidare att det inte finns stöd för uppfattningen att hyresvärdet ska reduceras till 90 procent med anledning av att bostadsrättsföreningens medlemmar ansvarar för lägenheternas inre underhåll.

Kammarrättens bedömning är att bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag.

Kommentar

Kammarrättens dom har inte vunnit laga kraft. Det innebär att domen kan komma att överklagas.

Om kammarrättens dom skulle stå sig i högre instans innebär det att många bostadsrättsföreningar som är oäkta kan komma att omklassificeras till äkta.

Kontakta oss gärna nu för en diskussion om hur domen påverkar din bostadsrättsförening och om möjligheten att redan nu begära omprövning.

Skriven av: Lena Wallén, tidigare anställd på PwC

Har du frågor om företagsbeskattning?

Thomas Almendal

Thomas Almendal

Thomas Almendal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering.
010-212 96 50
Thomas Almendal works at PwC’s office in Stockholm specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-212 96 50

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Omställningsstöd förstärks samt ikraftträdande av nedstängningsstöd

Till följd av de nya restriktionerna och ikraftträdandet av den nya pandemilagen, har regeringen föreslagit ytterligare en förlängning och ...

Läs artikeln