<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fastighetstaxeringen 2019 – så förbereder du dig!

Fastighetstaxeringen 2019 – så förbereder du dig! ‹ Tillbaka till artiklarna

Fastighetstaxeringen 2019 – så förbereder du dig!I höst startar den allmänna fastighetstaxeringen 2019. Det innebär att alla hyreshus, industrifastigheter och elproduktionsenheter ska taxeras. Ägare till skattebefriade specialenheter kan förvänta sig frågor från Skatteverket avseende den verksamhet som motiverar skattefrihet.

Många fastigheter kommer att få kraftigt höjda taxeringsvärden. Målsättningen är att taxeringsvärdet för en fastighet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet. Hyreshus taxerades senast 2016 och industrifastigheter 2013. Det innebär att värdeökningen under tre respektive sex år av högkonjunktur, med kraftigt ökade värden på fastigheter, nu kommer slå igenom på fastigheternas taxeringsvärden.

Mot bakgrund av att fastighetsskatten är en allt större kostnad för fastighetsägare och hyresgäster finns det all anledning att ta fastighetstaxeringen på allvar.

Viktiga datum

 • Skatteverket skickar ut deklarationsblanketterna i september 2018.
 • Deklarationen ska vara inlämnad 1 november 2018.
 • Det finns möjlighet att söka om anstånd, som längst till månadsskiftet februari/mars 2019.
 • Skatteverkets taxeringsbeslut kommer i juni/juli 2019.

Även om deklarationerna inte skickas ut förrän i september så finns det en hel del man kan göra redan nu för att förbereda sig inför taxeringsarbetet. Det kan vara en god idé, särskilt om man vet att hösten i normala fall brukar bli hektisk i samband med transaktioner, budgetarbete och delårsbokslut.

Även om fastighetstaxeringen ska spegla en ögonblicksbild av hur fastigheten är beskaffad 1 januari 2019 så behöver man av praktiska skäl utgå från hyran 2017. I de fall man vet att det kommer ske förändringar på fastigheten fram till 1 januari 2019, exempelvis på grund av ombyggnation, kan man vara tvungen att avvakta årsskiftet innan man kan fastställa fastighetens beskaffenhet, men för de flesta fastigheter finns redan all information som behövs för taxeringen tillgänglig.

Avseende hyreshus kan det vara bra att ta fram följande underlag och besvara nedanstående frågor:

 1. Taxeringsbeslut för 2013 och 2016
  Samt eventuella särskilda taxeringsbeslut därefter
 2. Ritningar för den aktuella fastigheten
 3. Hyreslängd för 2017
 4. Ytuppgifter
 5. BTA ovan mark
  Ytor under mark ska inte ingå i Brutto Total Area
 6. Vad ingår i hyran?
  Hyra ska endast bestå av lokalhyra, index, värme och fastighetsskatt. Finns det andra poster medräknade i hyran ska dessa inte räknas med, exempelvis:

  - Moms
  - Elektricitet, gas, kyla eller liknande
  - Bevakning, marknadsföring, städning etc.
  - Parkeringsplatser på mark (garage ska dock räknas med)
  - Hyresgästanpassningar

 7. Är hyran marknadsmässig?
  Omsättningshyra, internhyra, sale-and-leaseback etc. kan behöva räknas om.
 8. Finns det säregna förhållanden som kan sänka värdet på fastigheten

  - Byggnationen avviker från ”normal” bebyggelse i området
  - Rivnings- och saneringskostnader
  - Byggskador/konstruktionsfel
  - Kulturhistorisk byggnad
  - Avvikande vakansgrad
  - Tomställning för ombyggnation
  - Markanläggning saknas

  Uppräkningen är inte uttömmande. Det väsentliga är att byggnaden har någon egenskap som har en negativ påverkan på värdet och som Skatteverket inte har beaktat.
 9. Har det skett några förändringar på fastigheten sedan 2013/2016?
 10. Finns det pågående ombyggnationer eller planeras sådana påbörjas innan årsskiftet?

Kommentar

Om man förbereder taxeringsarbetet med ovanstående checklista så har man kommit långt redan innan deklarationsblanketten kommer. När deklarationen kommer så är den till stora delar förtryckt av Skatteverket. Skatteverket har ambitionen att underlätta taxeringen men man kan inte ta de förtryckta uppgifterna för en sanning. Skatteverket vet inte hur fastigheten verkligen ser ut och vår erfarenhet är att uppgifterna ofta måste korrigeras.

För att möta den ökade betydelsen som fastighetsskatt får i fastighetsbranschen har PwC utvidgat sin Real Estate-grupp genom riktade rekryteringar. Vårt team står därmed väl rustat för att möta den ökade fokus som såväl fastighetsägare som Skatteverket lägger på fastighetstaxeringen.

Seminarium den 4 juni i Stockholm

Vi kommer att hålla ett frukostseminarium där vi kommer att utveckla och förtydliga vad det är för uppgifter som ska deklareras i samband med fastighetstaxeringen och vad dessa har för betydelse för bestämmande av fastighetens taxeringsvärde. Vi kommer även att dela med oss av erfarenheter från tidigare taxeringar.

Läs mer och anmäl dig här

Har du frågor om företagsbeskattning?

Thomas Almendal

Thomas Almendal

Thomas Almendal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering.
010-212 96 50
Thomas Almendal works at PwC’s office in Stockholm specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-212 96 50

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln