Andelarna i en bostadsrättsförening har ansetts vara näringsbetingade

‹ Tillbaka till artiklarna

Skatterättsnämnden har prövat frågan om ett aktiebolags andelar i en bostadsrättsförening kommer att vara näringsbetingade vid en försäljning.

Bolaget Z i den fastighetsförvaltande Y-koncernen äger en fastighet med tre byggnader. Fastigheten kommer att delas upp i tre fastigheter med var sin byggnad genom fastighetsbildning.

I koncernen övervägs att rusta upp en av byggnaderna och sälja den nybildade delen av ursprungsfastigheten som innehåller den upprustade byggnaden. Försäljningen ska ske genom så kallad paketering.

X AB äger tillsammans med två andra företag i Y-koncernen var sin andel i en bostadsrättsförening. X AB har inte bedrivit någon verksamhet eller ägt några tillgångar utöver andelen i bostadsrättsföreningen.

Paketeringen är tänkt att genomföras enligt följande.

  • Bostadsrättsföreningen förvärvar fastigheten från Z.
  • Föreningen köper in de tjänster som behövs för att rusta upp bostadshuset på fastigheten.
  • De två företag som vid sidan av X AB äger var sin andel i bostadsrättsföreningen utträder, vilket medför att X AB kvarstår som ensam ägare till bostadsrättsföreningen.
  • X AB säljer andelar i bostadsrättsföreningen via fastighetsmäklare. Bostadshuset inrymmer 22 lägenheter, vilket innebär att 22 andelar kommer att säljas.

X AB har ansökt om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden och frågat om andelarna i bostadsrättsföreningen kommer att utgöra näringsbetingade andelar och därmed vara skattefria vid försäljningen.

Skatterättsnämnden anser till skillnad mot Skatteverket att andelarna inte kan anses utgöra lagertillgångar eftersom X AB inte bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Enligt nämnden har det inte heller framkommit något i ärendet som medför att andelarna ska anses vara lagertillgångar på annan grund.

Förhandsbeskedet innebär att en vinst vid X AB:s försäljning av andelarna i bostadsrättsföreningen är skattefri medan en förlust inte är avdragsgill. 

Förhandsbeskedet är överklagat av Skatteverket.

Kommentar

Det bör noteras att en förutsättning för förhandsbeskedet är att försäljningen avser andelar i en oäkta bostadsrättsförening. Andelar i ett privatbostadsföretag (äkta bostadsrättsförening) kan aldrig vara näringsbetingade enligt inkomstskattelagen.

Skatterättsnämndens slutsats i förhandsbeskedet torde inte vara i linje med den slutsats som Kammarrätten i Göteborg kom fram till i det så kallade Guldmyranmålet (ej överklagat). I det målet konstaterade kammarrätten att det aktuella bolaget, som varken bedrev byggnadsrörelse eller handel med fastigheter, hade sålt 56 respektive 30 andelar i bostadsrättsföreningar inom ett år från förvärvet. Kammarrätten konstaterade att bolaget hade ägt andelarna i bostadsrättsföreningarna under en relativt kort tid och att det inte kunde anses ha funnits något annat syfte med förvärven av andelarna än att omsätta dem. Dessutom fann kammarrätten att det hade varit fråga om ett stort antal försäljningar. Mot bakgrund av dessa omständigheter ansåg kammarrätten att det varit fråga om yrkesmässig handel. Andelarna i bostadsrättsföreningarna var därför enligt kammarrätten att betrakta som lagertillgångar och intäkterna från försäljningarna av andelarna var således skattepliktiga.

Kontakta mig gärna med anledning av förhandsbeskedet.

Skriven av: Lena Wallén, tidigare anställd på PwC

Thomas Almendal

Thomas Almendal

Thomas Almendal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering.
010-212 96 50
Thomas Almendal works at PwC’s office in Stockholm specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-212 96 50

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln