Läs artikeln

Är dagens skatteregler ett hinder för samhällsengagemang?

Svaret är nej. Det var slutsatsen av vårt seminarium som handlade om huruvida företagens skatteregler för avdrag tvingar ideella ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattereduktion för gåva återinförs den 1 juli

Riksdagen fattade beslut i början av juni om att återinföra skattereduktion för gåva från den 1 juli. Det finns dock flera saker som du som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Återinförande av skattereduktion för gåva – ett steg närmare

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att återinföra skattereduktion för gåva till allmännyttig verksamhet. Lagrådet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Återinförande av skattereduktion för gåva – kommer det bli verklighet?

Finansdepartementet har i en promemoria föreslagit att återinföra skattereduktion för gåvor till ideella organisationer och det därmed ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sponsring för ideell sektor – nu har lagrådsremissen kommit

Finansdepartementet lämnade i höstas två förslag för ideell sektor: ersättning för upplåtelse av rättigheter i samband med främjandet av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ideella föreningars och trossamfunds fastighetsinnehav – vad är viktigt att tänka på?

Kan en allmännyttig ideell förenings hyresinkomster vara skattefria? Ska eget nyttjande av en fastighet uttagsbeskattas och ska föreningen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Även ideell sektor kommer drabbas av finansiella verksamhetsskatten

Vi har i tidigare artikel redogjort för förslaget om införande av finansiell verksamhetsskatt och då konstaterat att skatten kommer att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Positivt förslag för ideell sektor gällande sponsring

Finansdepartementet har lämnat två positiva förslag för den ideella sektorn. Det ena förslaget innebär att ersättning för upplåtelse av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Budgetpropositionen – särskilda frågor för ideell sektor

Regeringen har tagit till sig kritiken från Lagrådet avseende förslaget om att införa ett undantag i inkomstskattelagen för second ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådet sågar förslaget om skattefrihet för ideell second hand-försäljning

Lagrådet har yttrat sig över lagrådsremissen och pekar på en rad brister i regeringens förslag till att införa ett undantag i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremissen om skattefrihet för ideell second hand-försäljning är här

Finansdepartementet har under sommaren arbetat intensivt med att gå igenom alla remissinstansers svar på promemorian som lämnades i maj. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Helhetsgrepp behövs för skattefrågorna inom ideell sektor

  Det finns många olika skattefrågor som påverkar ideell sektor idag och varje fråga hanteras separat ur ett politiskt perspektiv. Det blir ...

Läs artikeln