<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sponsring för ideell sektor – nu har lagrådsremissen kommit

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.pngFinansdepartementet lämnade i höstas två förslag för ideell sektor: ersättning för upplåtelse av rättigheter i samband med främjandet av allmännyttiga ändamål ska undantas från beskattning, och ändrad tillämpning av fullföljdskravet för kollektivavtalsstiftelser. Remissinstanserna är positiva till båda förslagen.

Vi har i en tidigare artikel redogjort för Finansdepartementets två förslag för den ideella sektorn.

Upplåtelse av rättigheter av allmännyttiga ideella föreningar

Majoriteten av remissinstanserna är positiva till förslaget rörande skattefri upplåtelse av rättigheter. De synpunkter som har framförts är att det är viktigt att de skattemässiga förutsättningarna anpassas till samhällsutvecklingen och det inte ska uppstå konkurrenssnedvridningar i förhållande till vanliga företag.

Regeringen anser att förslaget är att betrakta som ett förtydligande. Det finns tydlig praxis som visar att allmännyttiga ideella föreningar kan ha samarbeten av olika slag med kommersiella företag med bibehållen skattebefrielse. Genom förslaget har åtminstone frågan om skatteplikt för rättighetsupplåtelserna i samband med samarbetena klarlagts. Detta innebär också en viss administrativ lättnad för allmännyttiga organisationer.

Allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund måste uppfylla vissa krav för att vara undantagna från skattskyldighet. När dessa associationsformer bedriver allmännyttig verksamhet får de anses befinna sig i en situation som i faktiskt och rättsligt hänseende inte är jämförbar med den situation som kommersiella bolag befinner sig i. Regeringen menar att eftersom det är det allmännyttiga ändamålet som är grunden för det föreslagna undantaget, innebär förslaget en begränsning av vilka rättigheter som kan omfattas och undantas från beskattning. Risken för konkurrenssnedvridning får därför betraktas som liten.

Fullföljdskravet för kollektivavtalsstiftelser

Samtliga remissinstanser är positiva till förslaget om ändrad tillämpning av fullföljdskravet men det har även framförts synpunkter på att en enklare lösning skulle vara att ta bort fullföljdskravet helt för kollektivavtalsstiftelserna.

Regeringen anser dock att ett avskaffande av fullföljdskravet vore mindre lämpligt. Anledningen är att kollektivavtalsstiftelserna visserligen finansieras av avgiftsinbetalningar men de skulle också kunna finansieras genom andra inkomster. Regeringen menar att det inte är givet att sådana andra inkomster skulle ha samma tudelade syfte som avgiftsinbetalningarna, det vill säga att både täcka finansieringen av löpande verksamhet och bidra till kapitaluppbyggnad. Fullföljdskravet bör därför finnas kvar för att säkerställa att en givares eller betalares avsikt respekteras.

Kommentar

Båda förslagen är förenliga med samhällsutvecklingen och remissvaren visar att det finns ett stort stöd för förslagen. Det återstående lagstiftningsarbetet bör därför gå smidigt och förslagen kommer sannolikt att presenteras i budgetpropositionen i höst.

Det bör dock noteras att det första förslaget inte löser sponsringsfrågan när allmännyttiga stiftelser upplåter rättigheter i samband med olika samarbeten med företag. Stiftelser kommer även fortsättningsvis att vara skattskyldiga för ersättningar för olika motprestationer i samband med främjandet av allmännyttiga ändamål.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
Kontakt: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln