<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Positivt förslag för ideell sektor gällande sponsring

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0005_orange.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0005_orangeFinansdepartementet har lämnat två positiva förslag för den ideella sektorn. Det ena förslaget innebär att ersättning för upplåtelse av rättigheter i samband med främjandet av allmännyttiga ändamål ska undantas från skatteplikt. Det andra förslaget handlar om fullföljdskravet för kollektivavtalsstiftelser.

Upplåtelse av rättigheter av allmännyttiga ideella föreningar

Det finns ett allt större intresse för företag att sponsra allmännyttiga ideella föreningar och det har blivit vanligt att företagen inom ramen för sitt CSR-arbete stödjer de ideella föreningarnas verksamhet. Vid ett sådant samarbete förekommer det att föreningen upplåter olika rättigheter, såsom till exempel föreningens varumärke, så att företaget kan använda detta i sin egen marknadsföring.

Det finns idag en viss osäkerhet om en allmännyttig ideell förenings ersättning för upplåtelse av rättigheter kan ses som skattefri intäkt. Detta även när upplåtelsen har en mycket nära koppling till den allmännyttiga verksamheten och bidrar till att öka intresset för föreningen.

Mot bakgrund av det angelägna arbete som de allmännyttiga ideella föreningarna utför i samhället, lämnar nu finansdepartementet förslag om att en allmännyttig ideell förenings upplåtelse av rättigheter i ovan nämnd situation ska vara skattefri för dessa föreningar. Förslaget omfattar även registrerade trossamfund.

Fullföljdskravet för kollektivavtalsstiftelser

Kollektivavtalsstiftelser är endast skattskyldiga för fastighetsinkomster så länge fullföljdskravet är uppfyllt. Fullföljdskravet innebär att organisationen ska använda sina intäkter i skälig omfattning för allmännyttiga ändamål.

Kollektivavtalsstiftelser grundas genom omställningsavtal eller trygghetsavtal och har till ändamål att ge trygghet för personer som är eller riskerar att bli arbetslösa, genom att erbjuda stöd i form av omställningsstöd eller avgångsersättning. De anslutna arbetsgivarna betalar in avgifter till kollektivavtalsstiftelsen vilka beräknas efter en viss procentsats på arbetsgivarnas lönesummor.

Kollektivavtalsstiftelser bedriver en verksamhet som i hög grad är konjunkturkänslig. Dessa stiftelser har därför ett stort behov av att samla tillgångar som ska användas när behoven av omställningsstöd är mer omfattande till följd av stora omställningar på arbetsmarknaden. För kollektivavtalsstiftelser riskerar därför fullföljdskravet att stå i strid med en för dessa stiftelser nödvändig kapitaluppbyggnad. LO, Svenskt Näringsliv och PTK, tillsammans med några kollektivavtalsstiftelser, lämnade därför in en hemställan om att ändra lagstiftningen vad gäller fullföljdskravet för kollektivavtalsstiftelser. Som en följd av detta föreslår nu finansdepartementet att avgifter betalda av arbetsgivare som är anslutna till kollektivavtalsstiftelser inte ska beaktas vid beräkningen av om fullföljdskravet är uppfyllt.

Kommentar

Remissvaren ska lämnas senast den 23 februari 2017 och lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2018. Båda förslagen är positiva för den ideella sektorn och för samhället i stort, och medför en lättnad för organisationerna i deras skattehantering. Inkomstskatteförslaget rörande skattefrihet för vissa upplåtelse av rättigheter kommer också att medföra att intäkterna från dessa upplåtelser blir undantagna från momsplikt.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
Kontakt: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln