Är dagens skatteregler ett hinder för samhällsengagemang?

‹ Tillbaka till artiklarna


Svaret är nej. Det var slutsatsen av vårt seminarium som handlade om huruvida företagens skatteregler för avdrag tvingar ideella organisationer att fokusera på vad de ska leverera till företagen istället för att ägna sig åt sin verksamhet. Lyssna på reflektioner från Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige och Ola Segnestam-Larsson, forskare på Ersta Sköndal Bräcke högskola och Bräcke diakoni.

Om företagen har en vilja att engagera sig i samhället så finns viljan oavsett hur reglerna är utformade. Däremot kan regelverk påverka inriktningen på engagemanget och hur mycket företaget vill investera eller skänka. Organisationerna å sin sida behöver förhålla sig till många olika finansiärer, både inom offentliga sektorn, näringslivet och privatpersoner, vilka alla ställer olika krav på organisationerna.

En tydlighet i skattereglerna skulle därför kunna underlätta för både företag och organisationer i hur de ska förhålla sig när de bestämmer sig för att inleda olika samarbeten. De önskemål som framfördes av paneldeltagarna var att antingen exemplifiera i lagtexten vilka situationer som skulle kunna vara avdragsgilla vid gåvor till ideella organisationer eller att vidga den befintliga avdragsrätten som finns för forskning och utveckling till att gälla alla allmännyttiga ändamål.

Vårt seminarium landade i att det viktigaste måste dock ändå vara, oavsett hur regelverk är utformade, att företagen och organisationerna låter sin värdegrund styra samarbetet och att de samtalar om hur de kan åstadkomma mer tillsammans.

Kommentar

Det tål att tänkas på om skattereglerna bör ändras och i sådana fall på vilket sätt. Lagstiftaren brukar vilja frångå det förlegade sättet att i lagtexten exemplifiera tillämpningsområden då det kan leda till begränsningar och inlåsningar i tolkningen av lagregeln. En bättre metod är i sådana fall att i förarbetena till ändrad lagstiftning tydliggöra med exempel på vad lagstiftaren avser för att ge vägledning. En form av ändrad lagstiftning skulle kunna vara att förenkla avdragsrätten till att bli mer generell för samtliga allmännyttiga ändamål i syfte att maximera stödet från företagen. Det är en positiv tanke som dock behöver utredas närmare då det sannolikt kommer att påverka statsfinanserna genom minskade skatteintäkter från företagen. Detta får vägas mot det signalvärde en sådan lagändring ger till samhället och att det kan motivera till nya engagemang som leder till utveckling av samhället som även staten har nytta av.

Det viktigaste är dock att både företagen och organisationerna är insatta i och förstår vad befintliga regler egentligen innebär. Något som inte får förglömmas är att det redan idag finns visst utrymme för företag att få avdrag för utgifter i form av bidrag utan motprestationer till ideella organisationer. För avdragsrätt krävs då att det finns ett sådant starkt samband mellan företagets och ideella organisationens verksamheter att utgifterna kan ses som en indirekt omkostnad i företagets verksamhet. Praxis är ytterst sparsam på området, vilket gör att detta är en mer outforskad möjlighet till avdrag och en utmaning i och med att det kräver en mer omfattande argumentation i ett mjukare ämne. Företagen behöver kunna sätta ord på hur det starka sambandet mellan dem och organisationerna ser ut. Å andra sidan ger det förutsättningar för ett djupare samarbete.

Ta del av hela seminariet i efterhand här

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
010-212 47 94
Kristina Lundqvist works on income tax issues in the non-profit sector at PwC’s office in Stockholm. Kristina used to work with tax litigation at the Swedish Tax Agency and specialises in tax issues relating to foundations and non-profit associations.
+46 10 212 47 94

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper slutgiltig version av vägledning för internprissättning av finansiella transaktioner

Sommaren 2018 kom det första utkastet och nu är den slutgiltiga versionen publicerad – rapporten som ska vägleda internprissättning för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdrag på efterställda skulder

Avdragsförbud för ränteutgifter på efterställda skulder ska tolkas så att den del av skulderna som på grund av avtrappningen i artikel 64 ...

Läs artikeln