<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lagrådsremissen om skattefrihet för ideell second hand-försäljning är här

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0005_orangeFinansdepartementet har under sommaren arbetat intensivt med att gå igenom alla remissinstansers svar på promemorian som lämnades i maj. Det ursprungliga lagförslaget har dock inte ändrats med anledning av de synpunkter som framförts i remissvaren.

Vi har i tidigare artikel den 11 maj redogjort för förslaget att ett kompletterande undantag från beskattning införs i inkomstskattelagen för second hand-försäljning som bedrivs av ideella föreningar och trossamfund.

Majoriteten av remissinstanserna är positiva till att undantag från moms införs för ideell second hand-verksamhet. Flera av remissinstanserna ifrågasätter dock nödvändigheten av att i lagtexten precisera att verksamheten ska främja återanvändning och återvinning. Regeringen uppger att förslaget är ett förtydligande och att någon förändring inte är avsedd gällande vad som utgör en hävdvunnen finansieringskälla enligt rättspraxis. Regeringen menar att det är verksamheten som sådan som ska främja återanvändning och återvinning, inte varje enskild försäljning. Regeringen behåller därför formuleringen i lagtexten trots flera remissinstansers synpunkter.

Det har även framförts synpunkter från Kammarrätten i Göteborg, Skatteverket, FAR och Läkarmissionen gällande förslagets förhållande till EU-rätten. Regeringen uppger att förslaget inte heller innebär någon förändring i mervärdesskattehänseende i förhållande till vad som gällde före Högsta förvaltningsdomstolens avgörande och Skatteverkets ställningstagande. Regeringen menar att då EU-kommissionen har gjort bedömningen att lägga ned överträdelseärendet mot Sverige så bör förslaget vara genomförbart i ett EU-rättsligt perspektiv.

Kommentar

Diskussionen som förs i lagrådsremissen visar att rättsläget är komplicerat. Förslaget som det är formulerat nu kan leda till en del tolkningssvårigheter kring tillämpningen. Även Skatteverket har uttryckt en tveksamhet då de menar att den rådande tillämpningen på de organisationer som idag uppfyller kraven för skattefri (hävdvunnen) second hand-försäljning kan påverkas av lagförslaget. Samtidigt råder även en viss osäkerhet kring om förslaget tänjer på vårt särskilda momsundantag som EU-kommissionen har kritiserat.

Enligt våra kontakter på departementet är planen att lagförslaget ska tas med i budgetpropositionen så att lagändringen kan träda i kraft redan den 1 januari 2016.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
Kontakt: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln