<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Förslag att slopa skattereduktion för gåva från privatpersoner till ideell sektor

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundyI budgetpropositionen för 2015 lade regeringen fram ett förslag om att skattereduktion för gåvor och förfarandet kring godkännande av gåvomottagare bör slopas från och med 1 januari 2016. I fredags skickades en promemoria ut på remiss där förslaget är att regelverket slopas.

Motiveringen till slopandet är att skattereduktion för gåvor inte är förenligt med skattelagstiftningens avdragsförbud för personliga levnadskostnader. Till sådana levnadskostnader räknas bland annat utgifter för gåvor. Regeringen anser att detta avdragsförbud är en grundläggande princip i det svenska skattesystemet som är angeläget att upprätthålla. Skattesystemet ska så långt som möjligt hållas fritt från inslag som inte hänger samman med dess grundläggande funktion att utgöra en bas för finansiering.

Skattereduktionen för gåvor har också inneburit att Skatteverket belastats med uppgifter som är verksamhetsfrämmande såsom att pröva frågor om godkännande av gåvomottagare och att utöva tillsyn över godkända gåvomottagare.

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2016. Remissvaren ska lämnas till Finansdepartementet senast den 13 april 2015.

Kommentar

De nuvarande reglerna infördes från 2012. År 2014 utvidgades ett av gåvoändamålen ”bedriva hjälpverksamhet bland behövande” till ”främja social hjälpverksamhet”, vilket sannolikt innebar ytterligare förenklingar då kontroll inte längre behöver göras att penninggåvorna används i verksamhet som vänder sig till ekonomiskt behövande.

Enligt statistik från Skatteverket har drygt 2,2 miljarder kronor skänkts till godkända gåvomottagare under åren 2012-2013 vilket inneburit en ökning av penninggåvor från privatpersoner till ideell sektor. Hur mycket som hade skänkts oavsett rätten till skattereduktion är omöjligt att säga men det är i vart fall klarlagt att det har varit en ökande trend av givande av penninggåvor.

Frågan är därför om ett slopande av möjligheten till skattereduktion kommer att påverka privatpersoners vilja negativt att fortsätta skänka pengar till den ideella sektorn. Det ska bli intressant att se vad remissinstanserna säger.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
Kontakt: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln