<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lagrådet sågar förslaget om skattefrihet för ideell second hand-försäljning

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundyLagrådet har yttrat sig över lagrådsremissen och pekar på en rad brister i regeringens förslag till att införa ett undantag i inkomstskattelagen. Bland annat anser Lagrådet precis som remissinstanserna att kravet på återanvändning och återvinning verkar onödigt samt att lagförslaget innebär ändringar i gällande rätt och inte bara ett förtydligande.

Förslaget innebär att ideella föreningars second hand-försäljning blir skattebefriad även när den bedrivs i butiker med anställd personal och med samma öppettider som kommersiella aktörer. Lagrådet menar därför att det skattebefriade området utvidgas betydligt i förhållande till den tolkning som gjorts i rättspraxis. Samtidigt införs begränsningar genom att de varor som säljs ska vara begagnade och att verksamheten ska främja återanvändning och återvinning.

En viktig fråga som Lagrådet lyfter är tillämpningen av huvudsaklighetsprincipen. Förutsättningen för att en inkomst ska vara skattebefriad såsom förslaget är utformat är att den till huvudsaklig del kommer från försäljning av skänkta begagnade varor. Om obegagnade varor som skänks av företag och individer eller omgjorda varor svarar för en större del av inkomsten än ca 20-30 procent riskerar ideella föreningarna att bli skattskyldiga också för försäljningen av begagnade varor. Det kommer att krävas att föreningarna särbehandlar obegagnade och omgjorda varor i butikerna och i bokföringen för att säkerställa att den icke skattegynnade delen av försäljningen inte når upp till denna nivå.

Lagrådet anser också att en precisering av vad som är begagnad vara bör framgå av lagtexten då regeringens uppfattning i motiveringen till förslaget avviker påtagligt från normalt språkbruk. Hanteringen av obegagnade varor som skänks till organisationer av till exempel kommersiella butiker och konkursförvaltare har överhuvudtaget inte behandlats i remissen. På samma sätt måste det preciseras vad kravet på återvinning innebär om kravet ska vara en förutsättning för skattefrihet.

Kommentar

Lagförslaget som det är utformat nu kommer knappast att förenkla de ideella föreningarnas administration.Tax matters har redan tidigare påpekat att huvudsaklighetsprincipen kan medföra att second hand-verksamhet även i framtiden blir inkomstskattepliktig och momspliktig. Lagrådet bekräftar nu att den nya regleringen medför problem samtidigt som förslaget förvirrar genom en dubbel reglering då bestämmelsen om hävd kommer att fortsättningsvis kunna tillämpas på second hand-försäljning vid sidan av den nya bestämmelsen.

Den stora frågan nu är om lagförslaget kommer att hinna omarbetas eller om regeringen blir tvungen att gå vidare med sitt nuvarande förslag trots Lagrådets kritik för att kunna genomföra en lagändring till årsskiftet.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
Kontakt: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln