Återinförande av skattereduktion för gåva – ett steg närmare

TM_gul-kvinna ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att återinföra skattereduktion för gåva till allmännyttig verksamhet. Lagrådet har efter någon vecka meddelat att det inte har några erinringar mot förslaget. Nu väntas en proposition lämnas till riksdagen senast den 9 april.

Vi har i tidigare artikel "Återinförande av skattereduktion för gåva – kommer det bli verklighet?" redogjort för lagförslaget. I stort sett alla remissinstanser är positiva till förslaget eller har åtminstone inte något emot det. Enbart Ekonomistyrningsverket avstyrker förslaget då lagändringen innebär ytterligare en skatteutgift som undgår riksdagens årliga budgetprövning och bidrar till att göra skattesystemet mer komplext.

Trots positivt gensvar anser en majoritet av remissinstanserna att förändringar behöver ske av tidigare lagstiftning. De anser att

  • fler ideella ändamål bör omfattas av skattereduktionen
  • rapporteringen till Skatteverket bör förenklas för gåvomottagarna
  • bestämmelsen om kontrolluppgiftslämnande bör ses över då administrationen är kostsam och svårhanterlig för en stor del av de potentiella gåvomottagarna
  • även juridiska personer ska kunna få skattereduktion för gåvor
  • beloppsgränserna bör ändras så att fler och större gåvor kan inkluderas.

Kommentar

Det är intressant att se att det även i en smal skattelagstiftning syns ett tydligt önskemål om förbättringar. Det ligger i linje med de uttryck som ges i olika sammanhang för en ny skattereform.

Både frågan kring en skattereform och om företag bör få möjlighet till skatteavdrag vid finansiering av ideell sektor genom bidrag är något som kommer att diskuteras på våra skatteseminarier i Almedalen den 2 juli 2019. Håll utkik här på Tax matters för mer information!

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
010-212 47 94
Kristina Lundqvist works on income tax issues in the non-profit sector at PwC’s office in Stockholm. Kristina used to work with tax litigation at the Swedish Tax Agency and specialises in tax issues relating to foundations and non-profit associations.
+46 10 212 47 94

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Klara besked om skattemässigt direktavdrag för standardhöjande åtgärder

Den 4 juni 2019 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) dom i mål avseende rätten att direkt kostnadsföra utgifter för åtgärder som i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Vänsterpartiet näst på tur i skattediskussionen

När Tony Haddou från Vänsterpartiet besökte oss handlade samtalet bland annat om skatt som grund för en ökad jämlikhet i samhället. Tony ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Socialdemokraterna ger sin syn

Socialdemokraternas Jörgen Hellman är för att se över skattesystemet och hänvisar till Januariavtalet. En översyn ska ske utifrån att både ...

Läs artikeln