Återinförande av skattereduktion för gåva – kommer det bli verklighet?

TM_eget-bolag ‹ Tillbaka till artiklarna

Finansdepartementet har i en promemoria föreslagit att återinföra skattereduktion för gåvor till ideella organisationer och det därmed sammanhängande förfarandet med godkännande av gåvomottagare. Förslaget baseras på den reservation som lämnades i Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget som antogs av riksdagen i december. Frågan är om regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer att gå vidare med förslaget.

Skattereduktion för gåva och förfarandet med godkännande av gåvomottagare slopades 2016. Skälen till slopandet har vi redogjort för i tidigare artiklar "Lagrådsremissen om slopad skattereduktion för gåva har kommit" och "Förslag att slopa skattereduktion för gåva från privatpersoner till ideell sektor".

Förslaget som presenterades i förra veckan är i princip identiskt med tidigare lagstiftning, det vill säga att allmännyttiga stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund ska godkännas efter ansökan som gåvomottagare hos Skatteverket under förutsättning att en mängd krav uppfylls. Först när organisationen är registrerad som godkänd gåvomottagare hos Skatteverket är privatpersoner berättigade till skattereduktion om de lämnar penninggåvor vid ett och samma gåvotillfälle som uppgår till minst 200 kronor och de sammanlagda penninggåvorna uppgår till minst 2 000 kronor under ett beskattningsår.

Den enda skillnaden mot tidigare lagstiftning är att förslaget inte innehåller några bestämmelser om ansöknings- och årsavgift för ideella organisationer som ansöker om respektive godkänns som gåvomottagare. Detta då ansökningsavgiften har enligt hjälporganisationer inneburit en tröskel för de mindre ideella organisationerna att ansöka om att bli godkända som gåvomottagare.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Kommentar

Det som i dagligt tal kallas avdragsrätt för gåva till välgörande ändamål är en hjärtefråga för Kristdemokraterna och har därför tagits med i Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget. Under åren som rätten till skattereduktion för gåva fanns var det en ökad trend av givande av penninggåvor. Skattereduktionen för gåva slopades av rent ideologiska skäl av föregående regering 2016.

Med tanke på att förslaget medför ökade utgifter i statsfinanserna samtidigt som denna fråga inte finns med bland de 73 punkterna i Januariavtalet är frågan om det finns skäl för den nya regeringen att förverkliga återinförande av en lagstiftning som den en gång har tagit bort.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
010-212 47 94
Kristina Lundqvist works on income tax issues in the non-profit sector at PwC’s office in Stockholm. Kristina used to work with tax litigation at the Swedish Tax Agency and specialises in tax issues relating to foundations and non-profit associations.
+46 10 212 47 94

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattereduktion för gåva återinförs den 1 juli

Riksdagen fattade beslut i början av juni om att återinföra skattereduktion för gåva från den 1 juli. Det finns dock flera saker som du som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattefokus i Almedalen

Skattefrågorna har kommit i fokus i debatten efter Januariavtalet. Vilka är de viktigaste frågorna att behandla i en sådan skattereform? ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Sverigedemokraterna sist ut i samtalen om skatt

PwC:s utfrågning av riksdagspartierna om skatter går nu i mål. Som sista parti berättar Bo Broman och Eric Westroth från ...

Läs artikeln