<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Bidrag från stiftelse till aktiebolag anses främja allmännyttigt ändamål

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har slagit fast att ett allmännyttigt ändamål kan främjas genom bidrag till ett aktiebolag. En välkommen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Är dagens skatteregler ett hinder för samhällsengagemang?

Svaret är nej. Det var slutsatsen av vårt seminarium som handlade om huruvida företagens skatteregler för avdrag tvingar ideella ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattereduktion för gåva återinförs den 1 juli

Riksdagen fattade beslut i början av juni om att återinföra skattereduktion för gåva från den 1 juli. Det finns dock flera saker som du som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Återinförande av skattereduktion för gåva – ett steg närmare

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att återinföra skattereduktion för gåva till allmännyttig verksamhet. Lagrådet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Återinförande av skattereduktion för gåva – kommer det bli verklighet?

Finansdepartementet har i en promemoria föreslagit att återinföra skattereduktion för gåvor till ideella organisationer och det därmed ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sponsring för ideell sektor – nu har lagrådsremissen kommit

Finansdepartementet lämnade i höstas två förslag för ideell sektor: ersättning för upplåtelse av rättigheter i samband med främjandet av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ideella föreningars och trossamfunds fastighetsinnehav – vad är viktigt att tänka på?

Kan en allmännyttig ideell förenings hyresinkomster vara skattefria? Ska eget nyttjande av en fastighet uttagsbeskattas och ska föreningen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Positivt förslag för ideell sektor gällande sponsring

Finansdepartementet har lämnat två positiva förslag för den ideella sektorn. Det ena förslaget innebär att ersättning för upplåtelse av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådet sågar förslaget om skattefrihet för ideell second hand-försäljning

Lagrådet har yttrat sig över lagrådsremissen och pekar på en rad brister i regeringens förslag till att införa ett undantag i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremissen om skattefrihet för ideell second hand-försäljning är här

Finansdepartementet har under sommaren arbetat intensivt med att gå igenom alla remissinstansers svar på promemorian som lämnades i maj. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremissen om slopad skattereduktion för gåva har kommit

Trots att flertalet remissinstanser har invänt mot förslaget går regeringen vidare med sitt förslag för behandling hos Lagrådet. Många ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt förslag för momsfrihet för second hand inom ideell sektor

Nätverket Ideell Second Hand har arbetat intensivt med att få till en förändring gällande moms på second hand-försäljning. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

EU-kommissionen släpper sitt ärende mot Sverige gällande momsundantaget för ideell sektor

Europeiska kommissionen anmälde Sverige för cirka fem år sedan för att inte ha implementerat EU:s momsdirektiv korrekt genom att Sverige ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag att slopa skattereduktion för gåva från privatpersoner till ideell sektor

I budgetpropositionen för 2015 lade regeringen fram ett förslag om att skattereduktion för gåvor och förfarandet kring godkännande av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket uppmanar ideella föreningar med omfattande second hand-försäljning att momsregistrera sig

Nu ställs frågan på sin spets. Skatteverket släppte idag ett pressmeddelande på sin hemsida där de uppmanar ideella föreningar som bedriver ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket förtydligar om second hand-verksamhet

Second hand-verksamhet som bedrivs i butik med högst 24 timmars öppettider i veckan med till klart övervägande del ideellt arbetande ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Även volontärer kan bli föremål för förmånsbeskattning

Frivilliga arbetsinsatser är mycket vanligt förekommande i ideella föreningar och är också en nödvändighet för ett rikt föreningsliv. Trots ...

Läs artikeln
Läs artikeln

När blir en idrottsförening skattebefriad för hyresinkomster?

Det är lätt att tro att hyresinkomsterna alltid är skattefria men regelverket är inte så enkelt. Skatteverkets senaste ställningstagande ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Äntligen beloppsgränser för när det föreligger ekonomiskt hjälpbehov

Skatteverket har gett ut ett ställningstagande om möjligheten att göra en schablonmässig bedömning vid prövningen av om det föreligger ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Riksdagen sa ja till ändrade skatteregler för ideell sektor

Igår beslutade riksdagen om den efterlängtade skattelättnaden för många stiftelser men också om ändringar som påverkar fastighetsägare och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mer liberal tillämpning vid ränteavdragsbegränsningsreglerna för kommuner och deras bolag

PwC har fått in tolv dialogsvar från Skatteverket rörande kommuner och kommunala bolag. Ränteutgifterna ansågs avdragsgilla i samtliga fall ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Även stiftelser och ideella föreningar kan få en extra månad för inlämning av deklarationen

När företag lämnar in deklarationen inklusive bilagor elektroniskt förlängs deklarationstidpunkten med en månad. Stiftelser och ideella ...

Läs artikeln
Dela