<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Klargörande från HFD: Andelar i ett bolag på Jersey kan utgöra näringsbetingade andelar

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar att ett bolag på Jersey motsvarar ett svenskt aktiebolag och ska även anses vara ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt ställningstagande avseende förmån av hälso- och sjukvård

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande som förtydligar gränsdragningen mellan skattepliktig och skattefri hälso- och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattefri förmån av hälso- och sjukvård slopas

I en lagrådsremiss från den 15 februari 2018 föreslås bland annat att skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård slopas i Sverige. Även ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Adventskalendern 2017: styrelsearvoden en het fråga under året

Den 20 juni 2017 fastställde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att styrelsearvoden ska beskattas som tjänst. Beslutet har sedan dess ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst – ny övergångsperiod enligt Skatteverket

Vi har tidigare skrivit om en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 20 juni 2017 där det slogs fast att arvode till en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst – men gäller inte avtal ingångna före 20 juni 2017

Vi har tidigare skrivit om en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 20 juni 2017 där det slogs fast att arvode till en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked om att styrelsearvoden ska beskattas som tjänst. Därmed ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regelbundna besök i Sverige innebär stadigvarande vistelse

Enligt ett färskt förhandsbesked medför regelbundet återkommande Sverigebesök med sammanlagt 111 övernattningar per tolvmånadersperiod att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Att fakturera styrelsearvodet via eget aktiebolag fungerar inte alltid skattemässigt

Enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden ska styrelsearvode beskattas i tjänst. Endast i undantagsfall kan styrelsearbete utföras ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skapa rätt förväntningar kring ditt aktiebaserade incitamentsprogram

Har du anställda som fått aktier och blivit besvikna för att de behövt betala skatt på förmånen? Av erfarenhet vet vi att många företag som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hyr ut din bostad skattefritt

Bostadsbristen i Sverige diskuteras flitigt av svensk media och av svenska politiker, inte minst avseende framtida boende för de som är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Rätta deklarationen innan Skatteverket inleder granskning så kan du undvika skattetillägg

Om du bor i Sverige är du skyldig att deklarera alla dina inkomster i Sverige oavsett varifrån de kommer och var de tjänats in. Har man ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Innehav av andelar i utländsk investeringsfond

Innehavare av andelar i investeringsfonder ska som huvudregel ta upp en schablonitäkt om 0,4 procent av värdet av andelarna vid ingången av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tips inför deklarationen – Försäljning av aktier från incitamentsprogram

Har du under året sålt aktier eller annat värdepapper som du fått från din arbetsgivare? Det kan i så fall finnas anledning att tänka ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

I väntan på nya skatteregler för incitamentsprogram

I förra veckan tillsatte regeringen genom ett så kallat kommittédirektiv en utredning om skattereglerna för incitamentsprogram. Huvudsyftet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utländska styrelseledamöter och svenska arbetsgivaravgifter - hur fungerar det?

Många svenska företag känner inte till att det kan finnas en skyldighet att betala arbetsgivaravgifter utomlands för styrelseledamöter som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ettårsregeln har ansetts tillämplig trots att en person tillbringar 10 dagar per månad utanför arbetslandet

I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden har ettårsregeln ansetts tillämplig trots att en pilot avser att vistas 10 dagar per månad ...

Läs artikeln
Dela