Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Skattefri förmån av hälso- och sjukvård slopas

PwC-skatteradgivning-Stethoscope-2-solid_0004_red.pngI en lagrådsremiss från den 15 februari 2018 föreslås bland annat att skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård slopas i Sverige. Även avdragsförbudet för sådana utgifter föreslås slopas. Förslaget förväntas träda ikraft den 1 juli 2018.

Vi har tidigare i Tax matters nämnt att regeringen i budgetpropositionen för 2018 angett att den avsett att presentera ett förslag där skattefriheten för hälso- och sjukvård slopas. Den 15 februari kom så lagrådsremissen.

Under 2017 hade cirka 650 000 personer i Sverige en privat sjukvårdsförsäkring, och i sju av tio av dessa fall betalade arbetsgivaren försäkringspremien, vilket idag är en skattefri förmån. Om regeringens förslag antas, vilket det med största sannolikhet gör, innebär det att privat sjukvårdsförsäkring som betalas av arbetsgivare kommer att förmånsbeskattas. Förslaget avser utöver privat hälso- och sjukvård även privata sjukvårdsförsäkringar. Vidare föreslås även att sjukvårdsförsäkringsförmån ska värderas till ett belopp som motsvarar arbetsgivarens kostnad för förmånen.

Förmån av vård och läkemedel utomlands i de fall insjuknande sker i samband med tjänstgöring utomlands föreslås dock även fortsättningsvis vara skattefritt. Detsamma gäller för statligt anställda som är stationerade utomlands avseende förmån av vård och läkemedel för den anställde och dess medföljande familjemedlemmar.

De nya reglerna ska tillämpas första gången om de tillhandahållits efter den 30 juni 2018. Avseende förmån av sjukvårdsförsäkring innebär detta att de nya bestämmelserna gäller för sjukvårdsförsäkringspremier som betalats efter detta datum.

Kommentar

Skatteverket, LO och SKL med flera tillstyrker förslaget. Flera andra remissinstanser avstyrker hela eller delar av förslaget. Bland annat har remissinstanserna invändningar mot den konsekvensanalys som regeringen gjort och menar till exempel att färre kommer att teckna privata försäkringar i framtiden än vad regeringen antagit och att detta skulle medföra en ökning av utgifterna för den offentligfinansierade vården. Vidare anför Företagarna och Svensk Försäkring med flera att det inte är orimligt att anta att förslaget kommer att leda till längre vårdköer genom att sjukvårdsförsäkringarna avlastar och skapar utrymme inom den offentliga vården för dem som inte har en försäkring. Regeringen konstaterar dock att betydelsen av privata sjukvårdsförsäkringar i förhållande till den offentligt finansierade vården inte varit föremål för någon djupare analys eller forskning och att det därmed är oklart om minskad förekomst av privata sjukvårdsförsäkringar skulle påverka den offentliga hälso- och sjukvården. Eftersom förslaget om slopande av skattefrihet för hälso- och sjukvård antogs i samband med höstbudgeten 2017 kommer förslaget med största sannolikhet att röstas igenom i riksdagen. Enligt information om förslagets beredning på riksdagens hemsida ska beslut fattas den 16 maj 2018.

Har du frågor om personbeskattning?

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Jonas Prevander och Malin Andersson

Jonas Prevander och Malin Andersson
Jonas Prevander och Malin Andersson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg. Jonas arbetar med nationell och internationell personbeskattning. Malin arbetar med nationell och internationell personbeskattning och är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar.
Jonas: 010-212 64 12, prevander.jonas@pwc.com
Malin: 010-212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com
Jonas Prevander and Malin Andersson works at PwC’s office in Gothenburg. Jonas works with national and international personal income taxation. Malin works with national and international personal income taxation and specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments.
Jonas: +46 10 212 64 12, prevander.jonas@pwc.com
Malin: +46 10 212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.