Innehav av andelar i utländsk investeringsfond

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroonInnehavare av andelar i investeringsfonder ska som huvudregel ta upp en schablonitäkt om 0,4 procent av värdet av andelarna vid ingången av beskattningsåret. Reglerna gäller för både fysiska och juridiska personers innehav i investeringsfonder.

Schablonintäkt ska tas upp för både svenska och utländska investeringsfonder. Svenska investeringsfonder ger ut kontrolluppgifter som visar vilket värde som ska tas upp. För utländska motsvarigheter är utmaningen att avgöra om det är en sådan fond som omfattas av reglerna om schablonintäkt eller inte. Det är viktigt att notera att reglerna endast gäller utländska investeringsfonder. Utländska fonder finns i olika former, till exempel som trust, bolag med aktiekapital och kontraaktuella fonder. För att avgöra om en utländsk fond är en investeringsfond har Skatteverket publicerat ett ställningstagande den 23 maj 2012.

Kriterierna på en investeringsfond som Skatteverket ställer upp i sitt ställningstagande är följande.

  • Den ska ha tillstånd/stå under tillsyn i sitt hemland.
  • Fonden får endast göra investeringar som är tillåtna för svenska investeringsfonder.
  • Kapital ska fås från allmänheten eller särskilt angiven och avgränsad krets investerare.
  • Fonden ska tillämpa principerna om riskspridning.
  • Fonden ska återköpa eller inlösa andelarna på begäran av innehavarna med medel ur fondens tillgångar.
  • Fonden ska tillhandahålla viss information.
  • Om fonden inte är associationsrättslig ska ett förvaltningsbolag med tillstånd förvalta tillgångarna.
  • Tillgångarna ska förvaras hos ett separat förvaltningsinstitut.

Om fonden är en UCITS-fond (uppfyller EU-direktivets regler) presumeras fonden vara en investeringsfond. Skatteverkets uppfattning är att även andra fonder som har tillstånd av Finansinspektionen att säljas i Sverige är investeringsfonder.

Kontakta oss gärna om ni har frågor om en utländsk fond ni investerar i är en investeringsfond eller inte och hur investeringen i övrigt ska deklareras.

Malin Andersson och Eva-Lisa Nunez

Malin Andersson

Malin Andersson

Malin Andersson arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Malin är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Malin har tidigare arbetat på PwC:s kontor i Stockholm och på PwC i London under en kortare period.
010-212 81 60
Malin Andersson works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office. Malin specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments. Malin used to work at PwC’s Stockholm office, and she also worked for a short time at PwC in London.
+46 10 212 81 60

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln