<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Klargörande från HFD: Andelar i ett bolag på Jersey kan utgöra näringsbetingade andelar

Mönster med människor ‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar att ett bolag på Jersey motsvarar ett svenskt aktiebolag och ska även anses vara ett inkomsskattesubjekt i sitt hemland. Därmed kan aktier i ett bolag på Jersey utgöra näringsbetingade andelar.

Bakgrund

Svenska aktiebolag är principiellt sett skattskyldiga i Sverige för alla sina inkomster. För att undvika att inkomster beskattas i flera led i bolagssektorn finns det sedan många år regler om att utdelningar och kapitalvinster på så kallade näringsbetingade andelar är skattefria. Med näringsbetingade andelar avses bland annat aktier i ett svenskt aktiebolag som ägs av ett annat aktiebolag. Även andelar i utländska associationer kan utgöra näringsbetingade andelar, men bara om den utländska associationen motsvarar ett svenskt aktiebolag.

HFD och Skatterättsnämnden har tidigare, i flera fall, prövat frågan om en utländsk association motsvarar ett svensk aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar. För att en utländsk association ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag måste den dels vara civilrättsligt jämförbar med ett svenskt aktiebolag, dels vara ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland.

HFD har i ett nytt avgörande förtydligat vad som krävs för att en utländsk association ska anses vara ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland.

HFD:s avgörande

Målet i HFD avser ett överklagat förhandsbesked och rör ett svenskt bolag (Bolaget) som överväger att förvärva andelar i ett företag i Jersey (X Ltd). Bolaget ansökte om förhandsbesked för att få veta om andelarna i X Ltd är näringsbetingade.

Enligt inkomstskattelagstiftningen i Jersey, är ett Jersey Private Ltd obegränsat skattskyldigt för samtliga inkomster om det har hemvist där. Skattesatsen är som utgångspunkt 20 procent på fastighetsinkomster hänförliga till Jersey samt för inkomster från import och försäljning av vissa fossila bränslen. Övriga inkomster är skattebefriade.

HFD uttalar baserat på ovan att X Ltd därmed såväl formellt som reellt ska anses som ett inkomstskattesubjekt i Jersey även om övriga inkomster beskattas med en skattesats om noll procent. Den omständigheten att X Ltd inte kommer att ha några inkomster som faktiskt beskattas föranleder ingen annan bedömning. Andelarna i X Ltd skulle därmed utgöra näringsbetingade andelar.

Kommentar

HFD:s avgörande är principiellt viktigt och klargör att ett företag kan utgöra ett reellt inkomstskattesubjekt även om bolaget i praktiken inte betalar någon skatt. Avgöranden är även i linje med tidigare avgöranden från HFD (t ex HFD 2020 not 9).

Motsvarande bedömning som HFD gör i detta fall angående andelar i ett bolag på Jersey torde rimligen kunna appliceras på andelar i bolag i andra jurisdiktioner som har ett snarlikt regelverk.

Läs även tidigare artikel
Nytt prejudikat om när andelar i ett utländskt rättssubjekt utgör näringsbetingade andelar

Länk till domen:
https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/2022/domar-och-beslut/3421-21.pdf

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Malin Andersson

Malin Andersson

Malin Andersson arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Malin är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Malin har tidigare arbetat på PwC:s kontor i Stockholm och på PwC i London under en kortare period.
010-212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com
Malin Andersson works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office. Malin specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments. Malin used to work at PwC’s Stockholm office, and she also worked for a short time at PwC in London.
+46 10 212 81 60

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD: Kapitalvinst/förlust uppstår när ett ränteswapavtal ersätts med nytt sådant avtal

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatteverkets beslut och anser att ett ränteswapavtal ska anses avyttrat i sin helhet när det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper rapport om Amount B i Pillar One

OECD har publicerat en rapport om Amount B, en förenklad metod för att fastställa armlängdsprincipen för kvalificerande marknadsförings- ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln