Regelbundna besök i Sverige innebär stadigvarande vistelse

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroon.pngEnligt ett färskt förhandsbesked medför regelbundet återkommande Sverigebesök med sammanlagt 111 övernattningar per tolvmånadersperiod att stadigvarande vistelse föreligger. Mannen är därför skattskyldig i Sverige för alla inkomster.

A är svensk medborgare och har sålt sin permanentbostad för att tillsammans med sin hustru flytta utomlands. Efter flytten kommer A att vara icke operativ styrelseordförande i ett svenskt bolag. Paret har två fritidsbostäder i Sverige.

A räknar med att ha 119 övernattningar i Sverige per löpande tolvmånadersperiod, främst på grund av rollen som styrelseordförande samt då han och hustrun vill utnyttja sina fritidsbostäder och vistas i Sverige över jul, påsk och under sommaren. Vistelserna i Sverige beräknas uppgå till mellan 2-8 veckor vid varje tillfälle. Mellan Sverigebesöken kommer A att vistas utomlands under sammanhängande perioder på 8-9 veckor.

Skatterättsnämnden konstaterar att A kommer att vistas regelbundet i Sverige efter ett visst mönster. Perioderna i utlandet är längre än vistelserna i Sverige, men de varar inte längre än cirka två månader per gång. Skatterättsnämnden menar att vistelsen i Sverige är av sådan omfattning och regelbundenhet att den bedöms som stadigvarande. A kommer därför att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Detta gäller även om A bara skulle övernatta 111 nätter i Sverige under året.

Om A skulle vistas utomlands mer än sex månader innan han börjar besöka Sverige räknas den stadigvarande vistelsen från den dag då A återvänder till Sverige första gången efter utflyttningen.

Kommentar

Förhandsbeskedet är i linje med tidigare domar från Högsta förvaltningsdomstolen (till exempel RÅ 2008 ref.56), även om antalet dagar i Sverige är något lägre i det nu aktuella fallet än i tidigare domar.

För att en vistelse ska anses som stadigvarande krävs dels att den varar en sammanhängande period om minst sex månader, dels att personen tillbringar dygnsvilan i Sverige. När man bedömer varaktigheten tas inte hänsyn till ”tillfälliga avbrott” i Sverigevistelsen. En utlandsvistelse på mer än sex månader avbryter alltid en pågående Sverigevistelse. Utöver detta är det ofta svårt att förutsäga vad som gäller för den som vistas i Sverige under mer eller mindre regelbundet återkommande perioder. Denna osäkerhet medför i praktiken problem och administrativa utmaningar för såväl arbetsgivare och anställda som privatpersoner i allmänhet.

Ett sätt att öka förutsebarheten skulle kunna vara att införa en regel som exempelvis säger att den som vistas i Sverige mer än 183 dagar under loppet av en period på tolv månader ska anses vistas här stadigvarande. Regeln skulle kunna kompletteras med att om personen vistas utomlands utan avbrott under mer än till exempel 60 dagar, så ska en ny tolvmånadersperiod börja räknas. På så vis skulle både skattskyldiga och Skatteverket veta vad som gäller och kunna agera baserat på det.

Har du frågor om personbeskattning?

Malin Andersson

Malin Andersson

Malin Andersson arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Malin är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Malin har tidigare arbetat på PwC:s kontor i Stockholm och på PwC i London under en kortare period.
010-212 81 60
Malin Andersson works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office. Malin specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments. Malin used to work at PwC’s Stockholm office, and she also worked for a short time at PwC in London.
+46 10 212 81 60

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen vill stoppa lågbeskattade tjänstepensioner vid flytt till Portugal och Grekland

Regeringen gick den 22 mars ut med att de avser säga upp skatteavtalen som Sverige har med Portugal och Grekland. Grunden för uppsägningen ...

Läs artikeln