<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Ersättning för ombudskostnader i skattemål

Den 8 maj 2019 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) dom i mål avseende rätt till ersättning vid kostnader för ombud, biträden, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om skatteregler för tjänstepensionsföretag

Regeringen har i en nyligen publicerad departementspromemoria lämnat förslag om skatteregler för tjänstepensionsföretag. Förslagen lämnas ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förhandsbesked avseende avkastnings- och kupongskatt i fall där utländska försäkringsföretag meddelar depåförsäkringar

I två förhandsbesked från Skatterättsnämnden behandlades den svenska beskattningen av kapitalet i utländska depåförsäkringar utifrån ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förhandsbesked om hur ett livbolags verksamhet avseende mottagen återförsäkring ska beskattas

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked funnit att ett livförsäkringsföretags verksamhet avseende mottagen återförsäkring inte ska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om beskattning av säkerhetsreserv

Regeringen överlämnade i onsdags sitt förslag om nya skatteregler för företagssektorn till Lagrådet. Lagrådsremissen innehåller bland annat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kammarrättsavgörande om tryggande av pension genom avsättningar till tjänstepensionsinstitut (trust) i Storbritannien

Kammarrätten prövade olika alternativa skäl för avdragsrätt, bland annat om trusten kunde likställas med en svensk pensionsstiftelse och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen föreslår ny beskattning av säkerhetsreserven

Regeringen offentliggjorde i tisdags en promemoria med bland annat förslag på begränsningar av ränteavdrag. Promemorian innehåller även ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utredningsförslag om skatt på finanssektorn slopas

Regeringen meddelade i förra veckan att den inte går vidare med det aktuella utredningsförslaget om skatt på finanssektorn, men arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om avdragsförbud för ränta på vissa efterställda lån

Finansdepartementet har föreslagit en lagändring som påverkar bland annat banker och försäkringsbolag. Lagändringen gäller avdragsförbud ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS - Påverkan på försäkringsbranschen

Måndagen den 5:e oktober släppte OECD sina slutgiltiga rapporter inom ramen för BEPS. En bransch som särskilt har granskats är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag på ändring av reglerna rörande säkerhetsreserv

Finansinspektionen (FI) föreslår ändringar i föreskrifterna om maximal avsättning till och upplösning av säkerhetsreserven för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagförslag om återföring av säkerhetsreserv

Finansdepartementet föreslår att det införs uttryckliga regler om återföring till beskattning av avsättning till säkerhetsreserv i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förhandsbesked om kapitalförsäkring

En fondförsäkring med en risk för försäkringstagaren uppgående till en procent har ansetts utgöra en kapitalförsäkring i skattehänseende. ...

Läs artikeln
Dela