Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Förslag på ändring av reglerna rörande säkerhetsreserv

Av Lennart Staberg, 10 september 2015

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundyFinansinspektionen (FI) föreslår ändringar i föreskrifterna om maximal avsättning till och upplösning av säkerhetsreserven för skadeförsäkringsföretag. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas på årsbokslut och årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2016 eller senare.

Skadeförsäkringsföretagens möjlighet att avsätta obeskattade vinstmedel till säkerhetsreserven tillåter företagen att täcka kommande förluster i försäkringsrörelsen. Syftet är att skydda försäkringstagarna genom att försäkringsgivarna får möjlighet att bygga upp en buffert. Detta regleras genom bland annat ett tak för maximal avsättning. Beräkningen av tillåten avsättning syftar till att medge en buffert som är riskmässigt motiverad för att undvika att reglerna missbrukas.

FI föreslår nu ändringar i beräkningen av den maximala storleken på säkerhetsreserven som ett försäkringsföretag kan ha. Enligt de nya ändringarna ska beräkningen tydligare kopplas till den verksamhet som företaget bedriver. Möjligheterna att göra avsättningar begränsas därför. Regeln som tillåter att en säkerhetsreserv som uppgår till maximalt tre gånger ett enskilt självbehåll tas bort. Slutligen föreslås det även att den så kallade koncernregeln (en regel som tillåter att beräkning av maximal avsättning till säkerhetsreserven får göras på koncernnivå) avskaffas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas på årsbokslut och årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2016 eller senare. Enligt övergångsbestämmelserna tillåts dock att den utgående säkerhetsreserven per den 31 december 2015 får lösas upp fram till utgången av 2019.

Kommentar

Konsekvenserna av FI:s föreslagna ändringar innebär att skadeförsäkringsföretag kan komma att behöva lösa upp delar av sina säkerhetsreserver, vilket i så fall leder till beskattning. Ändringarna kommer särskilt att drabba så kallade captives, koncerninterna försäkringsbolag med syfte att täcka moder- och systerbolagens risker. Denna tvingande upplösning av säkerhetsreserven kommer att innebära att tidigare obeskattade vinstmedel nu blir föremål för inkomstbeskattning.

Lennart Staberg och Alexander Sjöwall

Har du frågor om företagsbeskattning?

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Lennart Staberg

Lennart Staberg
Lennart arbetar med svensk och internationell beskattning som rör finansiella företag, bland annat försäkringsföretag. Han arbetar även med att biträda företag vid taxeringsrevisioner och skatteprocesser. Tidigare har Lennart varit föredragande i Skatterättsnämnden.
010-213 31 69
Lennart Staberg works with Swedish and international taxation relating to financial companies, including insurance companies. He also assists companies with tax audits and tax litigation. Lennart used to make presentations for the Revenue Law Commission.
+46 10 213 31 69

lennart.staberg@se.pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.