Lagförslag om återföring av säkerhetsreserv

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroonFinansdepartementet föreslår att det införs uttryckliga regler om återföring till beskattning av avsättning till säkerhetsreserv i skadeförsäkringsföretag. Syftet med förslaget är att klargöra i vilka situationer återföring till beskattning av avsättning till säkerhetsreserv ska göras.

Förslaget

I promemorian konstateras att det i dag saknas uttryckliga regler i inkomstskattelagen om i vilka situationer avsättning till säkerhetsreserv ska återföras till beskattning. Främst i förtydligande syfte föreslås därför att regler kring detta införs i 39 kap. inkomstskattelagen. Enligt förslaget ska avsättning till säkerhetsreserv återföras till beskattning om

  • företaget upphör att bedriva försäkringsrörelse,
  • skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör,
  • näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett skatteavtal med en stat utanför EES,
  • företaget upplöses genom icke-kvalificerad fusion eller fission, eller
  • företaget försätts i konkurs.

Reglerna förslås träda i kraft den 1 januari 2016 och ska enligt förslaget tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015.

Kommentar

De föreslagna bestämmelserna har som förebild reglerna i inkomstskattelagen om i vilka situationer avsättning till periodiseringsfond ska återföras till beskattning. Såvitt kan bedömas torde de föreslagna reglerna inte innebära någon egentlig förändring i materiellt hänseende jämfört med vad som, även om det inte är uttryckligen reglerat i skattelagstiftningen, gäller redan idag. En rekommendation är dock att i situationer där skadeförsäkringsföretag ska avvecklas noga analysera vilka effekter reglerna kan få.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Lennart Staberg

Lennart Staberg

Lennart arbetar med svensk och internationell beskattning som rör finansiella företag, bland annat försäkringsföretag. Han arbetar även med att biträda företag vid taxeringsrevisioner och skatteprocesser. Tidigare har Lennart varit föredragande i Skatterättsnämnden.
010-213 31 69
Lennart Staberg works with Swedish and international taxation relating to financial companies, including insurance companies. He also assists companies with tax audits and tax litigation. Lennart used to make presentations for the Revenue Law Commission.
+46 10 213 31 69

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln