Förhandsbesked avseende avkastnings- och kupongskatt i fall där utländska försäkringsföretag meddelar depåförsäkringar

Förhandsbesked avseende avkastnings- och kupongskatt ‹ Tillbaka till artiklarna

I två förhandsbesked från Skatterättsnämnden behandlades den svenska beskattningen av kapitalet i utländska depåförsäkringar utifrån försäkringstagarens respektive försäkringsgivarens perspektiv. I det första förhandsbeskedet har en försäkringstagare inte ansetts ha rätt till återbetalning av kupongskatt som belastat dennes försäkring i ett utländskt livförsäkringsföretag till den del det överstiger avkastningsskatten för samma år. I det andra förhandsbeskedet ansågs det däremot strida mot EU-rätten att en sådan utländsk försäkringsgivare får betala kupongskatt för utdelning på svenska aktier hänförliga till en försäkring samtidigt som försäkringstagaren betalar avkastningsskatt på samma försäkring.

I två förhandsbesked från Skatterättsnämnden var det svenska systemet för beskattning av utländska försäkringsgivare föremål för behandling. Båda förhandsbeskeden gällde utländska livförsäkringsföretag som meddelade depåförsäkringar (kapitalförsäkringar) till kunder på den svenska marknaden.

Svenska livförsäkringsföretag betalar avkastningsskatt på tillgångar som är knutna till försäkringstagarnas kapitalförsäkringar. Beträffande kapitalförsäkringar som meddelas av utländska försäkringsgivare är det emellertid den svenske försäkringstagaren själv som är skattskyldig till avkastningsskatt. Utländska livförsäkringsföretag utan fast driftställe i Sverige är även skattskyldiga till kupongskatt för utdelning på svenska aktier hänförliga till sådana försäkringar. Det innebär att kapitalet i en depåförsäkring hos ett sådant utländskt livförsäkringsföretag som innehas av en i Sverige skattskyldig person belastas med såväl kupongskatt som avkastningsskatt.

Den i Sverige skattskyldige har dock rätt till nedsättning av avkastningsskatten med belopp som motsvarar den kupongskatt som är hänförlig till försäkringen. Avräknad skatt som kvarstår outnyttjad får räknas av mot framtida avkastningsskatt avseende samma försäkring, så kallad carry forward.

I det första förhandsbeskedet (dnr 108-17/D) anser Skatterättsnämnden att det inte strider mot EU-rätten att det saknas rätt till återbetalning av avkastningsskatt motsvarande den kupongskatt som överstiger avkastningsskatten för samma år. Som motivering framhåller Skatterättsnämnden att trots att den carry forward som försäkringstagaren har rätt till visserligen är ett belopp som denna kan sägas ha tillgodo, är det likväl inte någon skatt som försäkringstagaren har betalat. Någon skyldighet för Sverige att utvidga systemet så att även carry forwards kan ”återbetalas” anses därför inte följa av EU-rätten enligt nämnden.

Två ledamöter var skiljaktiga och anförde att det ökade beskattningsuttaget av försäkringstagaren trots avräkningsmöjligheten i Sverige samt det administrativa merarbete som avräkningsförfarandet också medför, sammantaget utgör en negativ olikbehandling av kapitalförsäkringar tagna hos utländska försäkringsgivare i jämförelse med motsvarande försäkringar tagna av svenska försäkringsgivare. Detta inskränker det fria tillhandahållandet av tjänster samt fri rörlighet för kapital.

I det andra förhandsbeskedet (dnr 109-17/D) anser Skatterättsnämnden att det strider mot EU-rätten att en utländsk försäkringsgivare får betala kupongskatt för utdelning på svenska aktier hänförliga till en försäkring samtidigt som försäkringstagaren betalar avkastningsskatt på samma försäkring. Det faktum att det finns svenska skatteregler för att neutralisera den dubbelbeskattning som uppkommer på kapitalet i utländska livförsäkringar jämfört med svenska livförsäkringar, innebär enligt Skatterättsnämnden att lagstiftaren funnit att svenska och utländska livförsäkringsföretag är i objektivt jämförbara situationer i nu relevant hänseende. Även om det rådande ränteläget innebär att avkastningsskatten sätts ned i sin helhet, innebär den högre kupongskattesatsen att en utländsk kapitalförsäkring beskattas hårdare. Detta utgör ett hinder för den fria rörligheten för tjänster i artikel 56 EUF-fördraget, som inte heller går att rättfärdiga. Skatterättsnämnden ansåg därmed att livföringsföretaget inte är skattskyldigt till kupongskatt för utdelning på svenska aktier hänförliga till försäkringar där försäkringstagarna är skattskyldiga till avkastningsskatt.

Kommentar

Skatterättsnämnden har i de två förhandsbeskeden bedömt när avkastning- och kupongskatt kan anses strida mot EU-rätten utifrån försäkringstagarens respektive försäkringsgivarens perspektiv. Utifrån försäkringstagarens perspektiv anser nämnden att det svenska systemet för avkastnings- och kupongskatt inte strider mot EU-rätten. Utifrån försäkringsgivarens perspektiv anser nämnden däremot att beskattningen strider mot EU-rätten vilket leder till att försäkringsgivaren inte ska anses skyldig till kupongskatt. Att innehaven via depåförsäkringar inte kommer att belastas med svensk kupongskatt bör indirekt komma försäkringstagarna till godo.

Förhandsbesked kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen utan krav på prövningstillstånd. I dagsläget saknar vi kännedom om förhandsbeskeden kommer att överklagas.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Lennart Staberg och Jonathan Johansson

Lennart Staberg och Jonathan Johansson

Lennart Staberg och Jonathan Johansson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Lennart arbetar med svensk och internationell beskattning som rör finansiella företag, bland annat försäkringsföretag. Han arbetar även med att biträda företag vid taxeringsrevisioner och skatteprocesser och är medlem av PwC:s processgrupp. Jonathan arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.
Lennart: 010-213 31 69, lennart.staberg@pwc.com
Jonathan: 010-212 68 49, jonathan.johansson@pwc.com
Lennart Staberg and Jonathan Johansson works at PwC’s office in Stockholm. Lennart works with Swedish and international taxation relating to financial companies, including insurance companies. He also assists companies with tax audits and tax litigation. Lennart used to make presentations for the Revenue Law Commission. Jonathan works with domestic and international corporate taxation and with focus on the financial sector.
Lennart: +46 10 213 31 69, lennart.staberg@pwc.com
Jonathan: +46 10 212 68 49, jonathan.johansson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln