<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

BEPS - Påverkan på försäkringsbranschen

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundyMåndagen den 5:e oktober släppte OECD sina slutgiltiga rapporter inom ramen för BEPS. En bransch som särskilt har granskats är försäkringsindustrin och några konkreta regleringar som kommer att påverka försäkringsbolag har redan presenterats; dock är mer reglering att vänta för den finansiella sektorn under 2016 och 2017.

De slutgiltiga rapporterna som OECD lade fram förra veckan inom ramen för projektet Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) innebär tydligare regler för att motverka skatteplanering. Förändringar som kommer att påverka internationella företag generellt, och då även försäkringsbolag med internationell verksamhet, är förslag om lägre tröskel för vad som utgör fast driftställe, harmoniserad reglering av så kallade hybridinstrument, begränsad avdragsrätt för ränta, tydligare riktlinjer vid internprissättning samt högre krav på rapportering av internprissättningen.

Då försäkringsbranschen är ett fokusområde inom BEPS-projektet har det tidigare föreslagits en särskild regel avseende fast driftställe för just försäkringsbolag. Dock drogs det förslaget tillbaka, men de allmänna regleringarna i rapporterna (bland annat rörande fast driftställe) har fortfarande bäring på både skade- och livförsäkringsbranschen. Mer är dessutom att vänta eftersom OECD skjutit fram detaljregleringen av den finansiella sektorn till 2016/2017. Störst påverkan på försäkringsbranschen i de nu framlagda rapporterna har riktlinjerna i punkt 7 som rör förutsättningarna för fast driftställe. OECD har utökat begreppet fast driftställe och särskilt begreppet beroende agent (eng. dependent agent) till att omfatta fler situationer. Vidare begränsas de tidigare undantagna situationerna till att enbart omfatta förberedande och tillfällig verksamhet vilket gör att risken för att få ett fast driftställe utomlands ökar.

Kommentar

Många försäkringsbolag bedriver idag utlandsverksamhet genom försäkrings-förmedlare och/eller representationskontor. I och med att de nya riktlinjerna för att bedöma om ett företag har ett fast driftställe i ett annat land nu är vidare än tidigare riskerar försäkringsbolag med verksamhet utomlands att träffas av dessa regler. Särskilt försäkringsförmedlare som använder sig av automatiserade processer för att teckna försäkringsavtal mellan försäkringsgivare och försäkringstagare riskerar att träffas av det utökade begreppet ”beroende agent”. Detta innebär då en ökad risk för fast driftställe för försäkringsgivaren i förmedlarens land eftersom förenklade affärsprocesser talar för att det verkliga arbetet har gjorts av försäkringsbolaget.

De tydligare riktlinjerna vid internprissättning kommer att ställa högre krav på att det finns substans i bolag (med avseende på personal och kapital) för att de ska kunna ikläda sig risker, något som påverkar till exempel återförsäkrare inom internationella försäkringskoncerner.

De nya reglerna kommer således att få inverkan på försäkringsbolag som bedriver verksamhet utomlands och kommer så småningom troligen att förändra strukturer inom försäkringsbranschen. Vi väntar oss mer omfattande och tydligare reglering för den finansiella sektorn, men kontakta oss gärna redan nu för att förbereda er för att möta de nya riktlinjerna.

Lennart Staberg och Alexander Sjöwall

Har du frågor om företagsbeskattning?

Lennart Staberg

Lennart Staberg

Lennart arbetar med svensk och internationell beskattning som rör finansiella företag, bland annat försäkringsföretag. Han arbetar även med att biträda företag vid taxeringsrevisioner och skatteprocesser. Tidigare har Lennart varit föredragande i Skatterättsnämnden.
010-213 31 69
Lennart Staberg works with Swedish and international taxation relating to financial companies, including insurance companies. He also assists companies with tax audits and tax litigation. Lennart used to make presentations for the Revenue Law Commission.
+46 10 213 31 69

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tid att börja se över governancemodellen vad gäller skattefrågor

Endast hälften av globala bolag arbetar idag aktivt med en skattestrategi. Detta trots att det kommer att ske stora regelförändringar på ...

Läs artikeln