<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Återlansering av EU-kommissionens förslag om gemensam bolagsskattebas

EU-kommissionen lämnade igår, den 25 oktober 2016, ett nytt förslag om en gemensam bolagsskattebas inom EU. Därmed återlanserar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fortsatt avdragsrätt för valutakursförluster på koncerninterna fordringar

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i en dom från februari i år att en valutakursförlust på koncerninterna fordringar ska ingå i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Avdrag medges för valutakursförluster på koncerninterna fordringar men inte på näringsbetingade andelar

Högsta förvaltningsdomstolen anser att avdrag för valutakursförluster på koncerninterna fordringar kan medges i vissa fall. Domstolen har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

EU-kommissionen lanserar förslag på regler för att förhindra aggressiv skatteplanering

EU-kommissionen presenterade igår, den 28 januari 2016, ett digert paket med flera förslag på nationell lagstiftning och andra åtgärder som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS – substans, samordning och transparens

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) är mycket mer än bara 15 actions. Istället kan BEPS med fördel sammanfattas med orden substans, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD:s slutliga rekommendationer gällande BEPS

Igår, den 5 oktober, publicerade OECD sina slutliga rekommendationer gällande BEPS-projektet. G20-ländernas finansministrar kommer senare ...

Läs artikeln
Läs artikeln

EU-domstolen anser att nekat avdrag för valutakursförlust på näringsbetingade andelar inte strider mot EU-rätten

Högsta förvaltningsdomstolen har inhämtat ett förhandsavgörande från EU-domstolen avseende avdrag för valutakursförlust på näringsbetingade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatteförslagen i vårpropositionen - Nya ränteavdragsregler kommer tidigast 1 januari 2017

Regeringen aviserar i den vårproposition som avlämnades till riksdagen idag att Företagsskattekommitténs förslag nu omarbetas och att nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ingen koncernbidragsrätt vid upplösning genom likvidation

Skatteverket har i ett ställningstagande ansett att rätt till avdrag för koncernbidrag inte föreligger för det beskattningsår givare eller ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högsta förvaltningsdomstolen inhämtar förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål om valutakursförlust och vilandeförklarar ett annat

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål avseende valutakursförlust på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högsta förvaltningsdomstolen överväger inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen avseende avdrag för valutakursförlust

En oenig Skatterättsnämnd fann i förhandsbesked i mars 2013 att en valutakursförlust som uppkommer vid ett svenskt aktiebolags avyttring av ...

Läs artikeln
Dela