<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

EU-kommissionen lanserar förslag på regler för att förhindra aggressiv skatteplanering

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroonEU-kommissionen presenterade igår, den 28 januari 2016, ett digert paket med flera förslag på nationell lagstiftning och andra åtgärder som på olika sätt avser att motverka multinationella företags skatteplanering inom EU och globalt. Paketet lanseras under benämningen "Anti-Tax Avoidance Package" (ATAP).

ATAP är ytterligare bevis på EU:s önskemål om att snabbt åstadkomma en gemensam och rättvis marknad där olikheter i nationella skattelagstiftningar inte ska kunna utnyttjas av företagen för att uppnå konkurrensfördelar. Paketet innehåller sju delar men de tre kanske mest intressanta delarna för multinationella företag beskrivs kort nedan och bygger i mångt och mycket på det arbete som OECD gjort inom ramen för BEPS-projektet. EU-kommissionen uttalar också uttryckligen att ett syfte med ATAP är att säkerställa att BEPS-förslagen faktiskt införs av EU:s medlemsländer och att detta görs på ett harmoniserat och effektivt sätt.

  1. Förslag på ett nytt anti-skatteflyktsdirektiv.
    Förslaget innehåller minimiregler för medlemsländerna att införa i sina nationella lagstiftningar på flera områden. Här märks särskilt förslaget att begränsa ett bolags avdragsrätt för nettofinansieringskostnader till det högsta av 1 miljon euro och 30 procent av EBITDA. Direktivet innehåller också förslag på regler om uttagsbeskattning vid exempelvis ett bolags byte av skatterättslig hemvist genom flytt av verklig ledning. 

    EU-kommissionen föreslår även att medlemsländerna ska införa regler som innebär att ett företags erhållna utdelning eller kapitalvinst på aktier i ett bolag utanför EU undantas från skattefrihet om bolagsskattesatsen i det landet understiger 40 procent av skattesatsen i det relevanta medlemslandet. Sveriges nuvarande regler kring skattefrihet för utdelningar och kapitalvinster på näringsbetingade andelar skulle därmed väsentligt förändras. Direktivet behöver godkännas av samtliga medlemsstater för att börja gälla.
  2. Rekommendationer till medlemsländerna att implementera OECD:s förslag på skatteavtalsbestämmelser gällande missbruk av skatteavtal (BEPS Action 6) och ändrad definition av fast driftställe (BEPS Action 7). 

    Här kan noteras att EU-kommissionen förefaller föredra det alternativ under Action 6 som innebär ett införande av en generell skatteflyktsklausul (den så kallade ”principle purpose test” eller PPT-regeln) i skatteavtalen, med en smärre justering i formuleringen av regeln för att vara förenlig med EU-rätten.
  3. Förslag på ökad transparens gentemot och mellan skattemyndigheter bland annat genom förslag på ändring av direktivet om obligatoriskt automatiskt informationsutbyte på beskattningsområdet i syfte att möjliggöra ett gemensamt och koordinerat införande av OECD:s förslag avseende land-för-land-rapportering (BEPS Action 13).

Kommentar

Förslagen och dess konsekvenser för medlemsländernas nationella skattelagstiftningar, skatteavtal och de multinationella företagen måste analyseras i mer detalj. Vi återkommer inom kort med detta här på Tax matters. Det kan dock konstateras att EU-kommissionens förslag är ytterligare bevis för det skattefokus som finns på den politiska arenan för tillfället och för den skyndsamhet med vilken åtgärder vidtas för att motverka skatteplanering och som tidigare även har präglat BEPS-projektet.

Seminarium – Fördjupad insikt om BEPS

Ta chansen och kom på vårt seminarium ”Fördjupad insikt om BEPS och vad det innebär för ditt företag - idag och imorgon” som vi bjuder in till i Stockholm, Malmö och Göteborg.

På seminariet kommer du att få en översiktlig introduktion till BEPS och därefter ha möjlighet att fördjupa dig i de delar av BEPS som intresserar dig som till exempel finansiering, skattemässig närvaro i andra länder och internprissättningsdokumentation. I alla pass som erbjuds kommer fokus att vara på att förklara vad BEPS egentligen innebär och vilken betydelse det har för svenska företag.

Läs mer och anmäl dig här

Har du frågor om företagsbeskattning?

Andreas Carlsson

Andreas Carlsson

Andreas Carlsson arbetar med nationella och internationella skattefrågor på PwC i Stockholm med särskilt fokus på omstruktureringar och förvärv.

Kontakt: 010-212 95 27, andreas.x.carlsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tid att börja se över governancemodellen vad gäller skattefrågor

Endast hälften av globala bolag arbetar idag aktivt med en skattestrategi. Detta trots att det kommer att ske stora regelförändringar på ...

Läs artikeln