PwC bevakar skatteförslagen i vårpropositionen - Nya ränteavdragsregler kommer tidigast 1 januari 2017

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0002_burgundyRegeringen aviserar i den vårproposition som avlämnades till riksdagen idag att Företagsskattekommitténs förslag nu omarbetas och att nya regler kan träda i kraft tidigast 1 januari 2017.

Företagsskattekommittén lämnade i juni 2014 ett förslag till utformning av nya ränteavdragsbegränsningsregler i bolagssektorn. Förslaget innebar i korthet att avdrag inte ska medges för ett negativt finansnetto (skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader). Alla bolag får istället tillgodoräkna sig ett finansieringsavdrag med 25 procent räknat på företagets skattemässiga resultat.

Finansieringsavdraget innebär i sig att den effektiva skattesatsen sänks till 16,5 procent.

Förslaget har varit på remiss och remissinstanserna riktade hård kritik mot förslaget. I princip samtliga remissinstanser välkomnade en översyn av bolagsskattesystemet. Enighet förelåg också när det gäller ett slopande av nuvarande komplicerade och oförutsägbara ränteavdragsbegränsningar. En stor majoritet av remissinstanserna avstyrkte ändå att kommitténs förslag läggs till grund för lagstiftning.

Regeringen har i den vårproposition som avlämnats idag uttalat att Företagsskattekommitténs förslag bereds inom regeringskansliet och att nya regler kan träda ikraft tidigast den 1 januari 2017.

Kommentar

Det var väntat att Företagsskattekommitténs förslag mot bakgrund av den starka remisskritiken, skulle omarbetas innan det kan leda till ett förslag. Regeringens uttalande att förslaget bereds inom regeringskansliet bekräftar detta. Regeringens uttalande att ett nytt förslag kan träda i kraft tidigast 1 januari 2017 får tolkas som att ett omarbetat förslag kommer att remitteras innan ett lagförslag lämnas till riksdagen.

Vi återkommer under dagen med fler artiklar kopplade till vårpropositionen.

Andreas Carlsson och Ingrid Melbi

Har du frågor om företagsbeskattning?

Andreas Carlsson

Andreas Carlsson

Andreas Carlsson arbetar med nationella och internationella skattefrågor på PwC i Stockholm med särskilt fokus på omstruktureringar och förvärv.

Kontakt: 010-212 95 27, andreas.x.carlsson@pwc.com

Lämna en kommentar