Ja från riksdagen till svensk tonnageskatt

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.pngEfter riksdagens beslut den 28 september införs vid årsskiftet ett svenskt tonnageskattesystem.

Vi har det senaste året bloggat om att ett svenskt tonnageskattesystem är på gång. Nu kan vi konstatera, efter att Skatteutskottet lämnat sitt betänkande, att de nya reglerna kan börja tillämpas på beskattningsår som börjar den 1 januari 2017.

De nya reglerna innehåller några justeringar jämfört med den proposition som lämnades i maj 2016. Bland annat gäller enligt övergångsbestämmelser att de rederier som vill gå in i systemet för beskattningsår som påbörjas före den 1 april 2017 ska ha ansökt hos Skatteverket om inträde senast den 31 oktober 2016. Skatteverket har därefter till den 31 mars 2017 på sig att att fatta beslut om godkännande. För att träda in i systemet för senare beskattningsår kommer dock sista ansökningsdag fortsatt att vara senast fem månader innan ingången av beskattningsåret.

Efter EU-kommissionens påpekanden har dessutom kravet på att en viss andel av fartygsflottan ska vara svenskregistrerad slopats och ändrats till ett krav på registrering inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Kravet på viss andel fartyg med EU-flagg har också ändrats till att gälla registrering inom EES. Systemet med tonnagebeskattning kommer dock framöver att särskilt utvärderas utifrån vilken påverkan som införandet har haft på andelen svenskregistrerade fartyg.

Ulrika Lundh Eriksson och Rebecka Fröjd

Har du frågor om företagsbeskattning?

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar vid PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatteförslagen i höstbudgeten för 2020 – en sammanställning

Idag lämnade regeringen höstbudgeten till riksdagen. Nedan har vi sammanfattat de viktigaste förslagen till ändrade regler på skatteområdet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Föreslagna förändringar av tvistlösningar i Europa

Regeringen lade nyligen fram det lagförslag som ratificerar ett EU-direktiv gällande lösningar av skattetvister kring dubbelbeskattning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vindkraftverk och statsstöd – planering av fastighetsskatten

Mot bakgrund av att det, enligt Skatteverket, inte går att dela upp statsstöd på del av en taxeringsenhet eller del av ett år kan det vara ...

Läs artikeln