Ja från riksdagen till svensk tonnageskatt

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.pngEfter riksdagens beslut den 28 september införs vid årsskiftet ett svenskt tonnageskattesystem.

Vi har det senaste året bloggat om att ett svenskt tonnageskattesystem är på gång. Nu kan vi konstatera, efter att Skatteutskottet lämnat sitt betänkande, att de nya reglerna kan börja tillämpas på beskattningsår som börjar den 1 januari 2017.

De nya reglerna innehåller några justeringar jämfört med den proposition som lämnades i maj 2016. Bland annat gäller enligt övergångsbestämmelser att de rederier som vill gå in i systemet för beskattningsår som påbörjas före den 1 april 2017 ska ha ansökt hos Skatteverket om inträde senast den 31 oktober 2016. Skatteverket har därefter till den 31 mars 2017 på sig att att fatta beslut om godkännande. För att träda in i systemet för senare beskattningsår kommer dock sista ansökningsdag fortsatt att vara senast fem månader innan ingången av beskattningsåret.

Efter EU-kommissionens påpekanden har dessutom kravet på att en viss andel av fartygsflottan ska vara svenskregistrerad slopats och ändrats till ett krav på registrering inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Kravet på viss andel fartyg med EU-flagg har också ändrats till att gälla registrering inom EES. Systemet med tonnagebeskattning kommer dock framöver att särskilt utvärderas utifrån vilken påverkan som införandet har haft på andelen svenskregistrerade fartyg.

Ulrika Lundh Eriksson och Rebecka Fröjd

Har du frågor om företagsbeskattning?

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln