<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Dags att begära skattereduktion för inventarier anskaffade under 2021

Man sitter på en stol och håller i en mapp ‹ Tillbaka till artiklarna

Riksdagen antog i oktober 2021 regeringens förslag om tillfällig lag om skattereduktion för investeringar i materiella inventarier som anskaffats under kalenderåret 2021. Lagen gäller för inventarier som finns kvar vid utgången av beskattningsåret som avslutas den 31 december 2022 eller senare och skattereduktionen begärs i samband med deklarationen för detta beskattningsår. Även om skattereduktionen begärs först i samband med deklarationen bör man ta hänsyn tas till dessa regler redan vid bokslutsarbetet.

Kort om reglerna

I budgetpropositionen för 2021 bedömde regeringen att det behövdes åtgärder för att ge incitament till företagen att öka och tidigarelägga sina investeringar. Detta till följd av att investeringstakten hos företagen minskade till följd av pandemin och osäkerheten om hur snabbt ekonomin skulle återhämta sig. 

Med anledning av detta infördes en tillfällig lag om skattereduktion för materiella inventarier som har anskaffats under kalenderåret 2021, det vill säga under perioden 1 januari - 31 december 2021, oberoende av företagets räkenskapsår. Skattereduktion motsvarar 3,9 procent av anskaffningsvärdet på inventarierna som får tas med i underlaget och räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt. 

För företag som inte har kalenderår som beskattningsår är det viktigt att ta ställning till när under beskattningsåret som inventarierna anses anskaffade. Utgångspunkten ska tas ifrån vilken dag inventarierna anses anskaffade. 

Det är flera förutsättningar som måste vara uppfyllda för att skattereduktion ska medges. Läs mer om det i artiklarna längst ner.

Att tänka på vid kommande bokslut

Även om skattereduktionen ska begäras i samband med inkomstdeklarationen bör man ta hänsyn till dessa regler redan vid bokslutsarbetet. I och med att reglerna är tillfälliga bör företag som har rätt till skattereduktionen se till att det finns tillräckligt med skatt att räkna av skattereduktionen mot. Detta kan till exempel göras genom en optimal fördelning av koncernbidrag i koncernen. 

Företag bör också komma ihåg att skattereduktion inte bara kan göras mot inkomstskatt, utan även mot fastighetsskatt/-avgift. Det innebär att även företag som har ett skattemässigt underskott för det aktuella beskattningsåret kan utnyttja skattereduktionen om företaget samtidigt betalar en fastighetsskatt/-avgift. 

Inte alla inventarier får tas med

Det är enbart materiella inventarier som anskaffades under kalenderåret 2021 och som finns kvar vid utgången av det första beskattningsår som skattereduktion begärs som får tas upp i underlaget. Det innebär att exempelvis korttidsinventarier som ett företaget har valt att skriva av direkt inte får tas med. I underlaget får inte heller utgifter för att anskaffa inventarier ingå, exempelvis där försäkringsersättning lämnats eller där annan skattereduktion ges.

Anskaffningstidpunkten spelar vidare en avgörande roll vid bedömningen om inventarierna är anskaffade under 2021. Vid köp av inventarier är det avgörande att de har levererats till köparen och utgör en funktionell enhet under kalenderåret 2021. För egentillverkade inventarier ska dessa vara färdigställda senast den 31 december 2021. När inventarierna anses utgöra en funktionell enhet respektive vara färdigställda kan dock i vissa fall vara svårt att bedöma. 

Funderar ni på vilka inventarier som ert företag kan ta med i underlaget för skattereduktion? Hör gärna av er till oss på PwC så hjälper vi er. 

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Julia Jonsson & Lina Gardlow

Julia Jonsson & Lina Gardlow

Julia Jonsson och Lina Gardlow arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping respektive Umeå. Julia arbetar med framförallt nationell och internationell företagsbeskattning. Lina arbetar med rådgivning kring inkomstskatt och framförallt till entreprenörsledda företag.

Julia: 010-213 27 75, julia.x.jonsson@pwc.com
Lina: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Viktigt klargörande om skattetillägg vid lång handläggningstid

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar den 14 juni 2024 sänkt skattetilläggen för ett bolag och dess delägare som drabbades av lång ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om effektiv tillsyn över gröna obligationer

Den 30 maj 2024 skickade den svenska regeringen ett lagrådsremiss om tillsyn över utgivare av gröna och andra miljömärkta obligationer. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt CSRD - tänk på det här!

Skatterapportering enligt EU-direktivet CSRD kan hjälpa företag att bygga förtroende hos investerare, kunder och samhället. Den 1 juli 2024 ...

Läs artikeln