<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021 – ny lag antagen!

Mönster inventarier ‹ Tillbaka till artiklarna

Riksdagen har beslutat att anta regeringens förslag om tillfällig lag som medger skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffats under kalenderåret 2021.

Som vi skrivit i tidigare blogginlägg bedömde regeringen i budgetpropositionen för 2021 att det bör införas en tillfällig skattereduktion om 3,9 procent av anskaffningsvärdet på materiella inventarier som har anskaffats under perioden den 1 januari till och med den 31 december 2021. Riksdagen har beslutat att anta regeringens förslag.

De nya bestämmelserna införs som en ny tillfällig lag som kommer träda i kraft den 1 januari 2022 och upphör att gälla den 31 december 2024.

Lagen i korthet

  • Rätt till skattereduktionen har fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet.

  • Rätt till skattereduktion tillfaller som utgångspunkt den legala ägaren av tillgången. Det innebär till exempel att vid leasing är det leasegivaren som normalt har rätt till skattereduktionen (se dock nedan avseende begränsning i underlaget). Vid skatterättslig kommission är det dock kommittentföretaget som har rätt till skattereduktionen. Skattereduktionen uppgår till 3,9 procent av underlaget och ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

  • Underlaget för skattereduktionen utgörs av anskaffningsvärdet för materiella inventarier som anskaffats under kalenderåret 2021, det vill säga under perioden från den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021. För juridiska personer gäller detta oavsett vilket räkenskapsår företaget tillämpar. En förutsättning för att anskaffningsvärdet ska få läggas till underlaget för skattereduktionen är dock att utgiften ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag och de ska ha förvärvats genom köp, byte, egen tillverkning eller liknade sätt.

    Det innebär att i underlaget ingår inte så kallade korttidsinventarier eller utgifter för inventarier som får dras av direkt. Inte heller omfattas investeringar i inventarier med bestående värde som exempelvis konst. I underlaget ingår inte heller utgifter för att anskaffa inventarier där exempelvis försäkringsersättning lämnats eller där annan skattereduktion ges.

    Särskilda begränsningar gäller även vid sale-and-lease-back-transaktioner och vid transaktioner inom en intressegemenskap. Vidare gäller särskilda begränsningar för inventarier som omfattas eller har omfattats av ett finansiellt leasingavtal som ingåtts med leasetagare som inte använder tillgången i en näringsverksamhet, det vill säga finansiella leasingavtal med privatpersoner.

  • Underlaget för skattereduktion omfattar endast inventarier som fortfarande tillhör näringsverksamheten vid utgången av det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller, om beskattningsåret inte avslutas den 31 december 2022, det första beskattningsåret som avslutas efter detta datum.

  • Anskaffningstidpunkten är den tidpunkt som då ett inventarium enligt inkomstskattelagen får läggas till avskrivningsunderlaget, vilket enligt praxis sammanfaller med när leverans har ägt rum. För egentillverkade inventarier är det tidpunkten för färdigställandet som gäller.

  • Begäran om skattereduktion görs i inkomstdeklarationen och i den ska också uppgifter om underlaget för skattereduktionen lämnas. Skattereduktion medges det första beskattningsåret som avslutas den 31 december 2022 eller senare. Om underlaget för skattereduktion helt eller delvis inte kan utnyttjas det första beskattningsåret får skattereduktion för det återstående underlaget göras det efterföljande beskattningsåret.


För ytterligare information om skattereduktion se gärna våra tidigare artiklar i Tax matters:
Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021
Förslag möjliggör skattereduktion för inventarier anskaffade under 2021

Kommentar

Det är i sista minuten som riksdagen har antagit regeringens förslag. Fönstret för företag att agera är väldigt begränsat med hänsyn till att vi nu befinner oss nära slutet av 2021. Med hänsyn härtill kan det inte annat än att ifrågasättas om stödet får avsedd effekt att stimulera företag att öka och/eller tidigarelägga investeringar. Det blir nu särskilt viktigt för företag som har eller ännu planerar att genomföra investeringar, att dels analysera karaktären av dessa för att identifiera materiella inventarier samt att säkerställa att dessa levereras och/eller färdigställs senast den 31 december 2021.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Alice Höglund

Alice Höglund

Alice Höglund arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och Real Estate.

Kontakt: 072-995 26 97, alice.h.hoglund@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD: Kapitalvinst/förlust uppstår när ett ränteswapavtal ersätts med nytt sådant avtal

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatteverkets beslut och anser att ett ränteswapavtal ska anses avyttrat i sin helhet när det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper rapport om Amount B i Pillar One

OECD har publicerat en rapport om Amount B, en förenklad metod för att fastställa armlängdsprincipen för kvalificerande marknadsförings- ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln