Skatt på kemikalier i viss elektronik – så är förslaget utformat

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundy.pngI höstbudgeten som regeringen presenterade förra veckan föreslås en skatt på kemikalier i viss elektronik. Skatten föreslås konstrueras så att samtliga varor inom bestämda kategorier är skattepliktiga, men att det finns möjligheter till avdrag. Förslaget förväntas leda till dyrare priser på viss elektronik.

Syftet med skatten är att minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö. Vilka varor som omfattas begränsas genom tulltaxans indelning i KN-nummer. Skatten tas ut med 8 kronor per kilo för vitvaror och med 120 kronor per kilo för övrig elektronik. Maximalt skattebelopp är 320 kronor per vara. De förväntade intäkterna av skatten på viss elektronik bedöms uppgå till 2,4 miljarder kronor årligen.

Det föreslås finnas en möjlighet till avdrag med 50 procent av skatten för den elektronik som inte innehåller additivt tillsatta föreningar av brom eller klor och med 90 procent av skatten för elektronik som dessutom inte innehåller additivt tillsatta föreningar av fosfor eller reaktivt tillsatta brom- eller klorföreningar. Vid bedömningen av rätten till avdrag beaktas endast föreningar som utgör en högre andel än 0,1 viktprocent av det homogena materialet i kretskort (exklusive dess komponenter) eller sådana plastdelar som väger mer än 25 gram. I en bilaga till lagen anges i en lista om de vanligast förekommande brom-, klor- respektive fosforföreningarna tillsätts additivt eller reaktivt.

Skattskyldig är den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor i Sverige, yrkesmässigt låter föra in eller tar emot skattepliktiga varor från annat EU-land eller yrkesmässigt importerar skattepliktiga varor. Med yrkesmässigt avses att aktiviteten antingen utförs av annan person än en enskild person, eller utförs av en enskild person och avser varor som inte är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk. Skattskyldigheten inträder vid tidpunkten för tillverkning, införsel, mottagande respektive import. Bestämmelser om uppskjuten skattskyldighet för godkända lagerhållare i likhet med andra punktskatter införs. Försäljning direkt från utländska säljare till svenska konsumenter ska inte beskattas.

För godkända lagerhållare undantas varor i vissa fall från skattskyldighetens inträde. Det gäller varor som levereras till köpare i annat land, lämnas för avfallsåtervinning, har återanvänts vid tillverkning av skattepliktig vara eller blivit fullständigt förstörda genom oförutsedda händelser eller force majeure samt varor för vilka skattskyldighet enligt lagen tidigare inträtt.

Skatteverket blir beskattningsmyndighet. Vid yrkesmässig import ska dock skatten betalas till Tullverket.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2017. Förutom reglerna om lagerhållare tillämpas den dock först från och med den 1 juli 2017.

Skatt på vissa byggmaterial som innehåller miljöfarliga ämnen uteblir

Regeringens avser inte att gå vidare med den tidigare aviserade punktskatten på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av polymerer av vinylklorid.

Andra skatter på miljöområdet och övriga punktskatter

Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon med mera

Regeringen avser att införa ett bonus–malus-system som innebär en väsentlig ambitionshöjning när det gäller den miljöstyrande effekten jämfört med dagens system, senast den 1 juli 2018. För att ge fortsatt stöd för bilar med låga utsläpp föreslår regeringen en förlängning av den så kallade supermiljöbilspremien och av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar.

Undantag från trängselskatt i Backaområdet i Göteborg

De särskilda bestämmelserna om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

Övriga punktskatter

Sänkt reklamskatt 2017 och 2019

Skattesatsen för annons i periodisk publikation föreslås sänkas från 3 procent till 2,5 procent och skattesatsen för övriga annonser och reklam föreslås sänkas från 8 procent till 7,65 procent. Gränsen för återbetalning av reklamskatt avseende annonser i självständig periodisk publikation föreslås höjas från ett belopp motsvarande en skattepliktig omsättning om högst 50 miljoner kronor till 75 miljoner kronor för helt år. Gränsen för redovisningsskyldighet för reklamskatt för övriga annonser och reklam föreslås höjas från 20 000 kronor till 60 000 kronor.

Ovanstående ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Skattesatsen för annonser i periodiska publikationer föreslås sänkas från 2,5 procent till 1 procent och skattesatsen för övriga annonser och reklam föreslås sänkas från 7,65 procent till 6,9 procent. Om avsatta reformmedel bedöms räcka till ytterligare sänkning av skattesatserna, föreslås en sådan sänkning övervägas.

Det kommande förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Alkoholskatten höjs

Skatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin och öl samt mellanklassprodukter föreslås höjas med 4 procent. Punktskatten på sprit föreslås höjas med 1 procent.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Omräkning av tobaksskatt efter prisutveckling (indexering)

2017 års skattesatser för tobak föreslås justeras efter konsumentprisindex.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.

Kontakt: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln