<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Momsredovisning under coronakrisen

Kvinna som arbetar ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatteverket har meddelat att företag kan ha möjlighet att ändra sin momsredovisning på grund av coronakrisen. Det innebär att företag kan ändra redovisningsmetod eller redovisningsperiod för att tillfälligt stärka sin likviditet.

De ekonomiska effekterna av coronaviruset, covid-19, är bland annat att många företag hamnat i en svår likviditetssituation av anledningar som de inte kan påverka. Det beror dels på att den egna verksamheten avstannat, dels på att kunderna inte kan betala sina fakturor i tid. Många företag har därför fått betalningssvårigheter och kan inte betala in sin moms i tid. Skatteverkets nya ställningstagande innebär att myndigheten underlättar för företag som vill byta redovisningsmetod eller redovisningsperiod.

Redovisningsmetoder

Det finns två redovisningsmetoder för momsredovisning, faktureringsmetoden (som de flesta företag använder) och bokslutsmetoden. Faktureringsmetoden innebär att momsen redovisas enligt god redovisningssed, det vill säga antingen när fakturor ställs ut och tas emot, eller när leverans sker. Bokslutsmetoden innebär, under löpande år, att momsen redovisas när betalningen äger rum. Ett krav för att få redovisa moms enligt bokslutsmetoden är att årsomsättningen uppgår till högst tre miljoner kronor. För att byta till bokslutsmetoden krävs att det föreligger särskilda skäl. Skatteverket anser att coronakrisen är en sådan extraordinär omständighet som innebär att ett byte av redovisningsmetod kan godkännas. Det är dock viktigt att momsen vid ett eventuellt byte varken blir dubbelt redovisad eller oredovisad.

Redovisningsperioder

Ett företag kan redovisa moms per månad, kvartal eller år. Ett företag som har över 40 miljoner kronor kan endast redovisa moms per månad, senast den 26:e i månaden efter det att transaktionerna har skett. Huvudregeln för företag med lägre omsättning än 40 miljoner kronor är att redovisa momsen per kvartal men det är även möjligt att redovisa per månad. I sådant fall ska redovisningen ske senast den 12:e i andra månaden efter det att transaktionerna har skett. Företag som har en årlig omsättning upp till en miljon kronor ska redovisa momsen årsvis. Då sker momsredovisningen i samband med att inkomstskattedeklarationen lämnas in eller, om det förekommit EU-handel, senast den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång.

Normalt kan en förlängning av redovisningsperiod endast göras om vissa förutsättningar är uppfyllda. Skatteverkets ställningstagande innebär att små och medelstora företag kan ändra redovisningsperiod och därmed senarelägga kommande inbetalningar av moms utan att dessa villkor är uppfyllda. Det är viktigt att se till att företag som byter redovisningsperiod inte får överlappande perioder, vilket skulle kunna leda till att momsen redovisas två gånger eller inte alls.

Möjliga förändringar

  • Företag med uppskattad årsomsättning upp till tre miljoner kronor – överväg att ändra från faktureringsmetod till bokslutsmetod
  • Företag med uppskattad årsomsättning upp till en miljon kronor –  överväg att ändra till årsvis redovisning
  • Företag med årsomsättning upp till 40 miljoner kronor som redovisar per månad –  överväg att ändra till kvartalsvis redovisning

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Kommentar

Vi uppskattar Skatteverkets initiativ att underlätta för företagen i denna svåra tid. Vi rekommenderar att företagen gör en prognos över hur årsomsättningen kommer att påverkas i år samt en bedömning av om det är möjligt att göra någon förändring av momsredovisningen. En ändrad redovisningsmetod, eventuellt i kombination med förlängd redovisningsperiod, kan säkerligen vara till god hjälp för många företag som har svårt att klara sina betalningar.

För större företag eller företag som redan redovisar moms kvartalsvis men inte uppfyller kraven för att få redovisa moms årsvis eller byta till bokslutsmetoden har ställningstagandet inte någon effekt. Möjligheten att justera sin preliminärskatt och att ansöka om anstånd med betalningen av skatt är däremot tillgängliga även för dessa företag. Anstånd går att söka enligt generella regler (på grund av synnerliga skäl) eller enligt de särskilda regler som införts med anledning av covid-19. De senare gäller endast moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på löner medan de generella anståndsreglerna även kan omfatta andra skatter.

Hör gärna av dig till din rådgivare på PwC om du vill diskutera vilka möjligheter ditt företag har.

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor.

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson arbetar med moms på PwC:s kontor i Sundsvall.

Kontakt: 010-212 88 75 cecilia.rasmusson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nedsättning av moms vid återbäring i senare led

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom fastställt Skatterättsnämndens (SRN) förhandsbesked om att ett bolag inte har rätt till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

CBAM - Rapporteringskrav för koldioxidutsläpp

EU:s förordning om en gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) trädde officiellt i kraft den 17 maj 2023. Den 1 oktober 2023 inleddes ...

Läs artikeln