Sänkt krav på holdingbolags momsavdrag för allmän omkostnad

Sänkt krav på holdingbolags momsavdrag för allmän omkostnad ‹ Tillbaka till artiklarna

Sänkt krav på holdingbolags momsavdrag för allmän omkostnadKammarrätten har gått emot Skatteverket och ansett att ett holdingbolag har rätt till momsavdrag för allmänna omkostnader, trots att bolaget endast uppburit licensavgifter från dotterbolagen utan att i övrigt tagit aktiv del i dotterbolagens förvaltning.

Omständigheterna i målet var i korthet följande. Ett svenskt holdingbolag bedriver utlåningsverksamhet gentemot sina utländska dotterbolag i tredje land samt är ägare och licensgivare till domännamn samt varumärken som dess utländska dotterbolag använder i sin verksamhet. Holdingbolaget införde ett incitamentsprogram avsett för anställda nyckelpersoner i dotterbolagen i Ryssland samt Ukraina, vilket sades öka lönsamheten i dotterbolagen och därigenom storleken på den omsättningsbaserade licensavgiften.

Skatteverket ville neka holdingbolaget avdrag för den ingående momsen som belöpte på incitaments-programmet med hänvisning till att intäkterna från licenserna till dotterbolagen inte till någon del avsett administrativa, kompetenstillförande eller liknande generella tjänster till dotterbolagen. Den ingående momsen avseende incitamentsprogrammet har därför inte ett sådant samband med holdingbolagets momspliktiga licensverksamhet som medför rätt till momsavdrag.

Förvaltningsrätten och kammarrätten underkände Skatteverkets invändningar och godkände det yrkade momsavdraget.

Kommentar

Domen visar enligt vår uppfattning att Skatteverket, vid prövningen om rätt till momsavdrag för allmänna omkostnader, ställer för höga krav på samband mellan den momsbelagda ingående transaktionen i verksamheten i förhållande till omfattningen och karaktären av holdingbolagets utgående transaktioner. I målet gällde frågan incitamentsprogram, men skulle enligt vår uppfattning lika gärna kunnat gälla avdrag vid till exempel nyemission eller förvärv av dotterbolag. Innebörden av domen är enligt vår tolkning att Skatteverket inte har rätt att neka avdragsrätt för moms som belöper på allmänna omkostnader i ett holdingbolags verksamhet med hänvisning till att holdingbolaget enbart utför vissa förvaltande åtgärder eller att fråga är om avgränsade tjänster såsom upplåtelse av licenser, varumärken eller andra immateriella rättigheter.

En närbesläktad fråga är avdragsrätt för kostnader i samband med att bolag avyttrar aktier och huruvida dessa kan anses vara allmänna omkostnader. I en artikel skriven av Gina Hedin och som publicerades i SkatteNytt i höstas kan läsaren följa utvecklingen i EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen avseende avdragsrätt för kostnader i samband med aktieöverlåtelser och hur den dom som kom i maj 2017 kan komma att medföra ett förändrat rättsläge i denna fråga.

Läs hela artikeln här

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Ulf Hedström och Gina Hedin

Ulf Hedström och Gina Hedin

Ulf Hedström och Gina Hedin arbetar på PwC:s kontor i Göteborg. Ulf arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner och Gina arbetar med nationell och internationell personbeskattning.
Ulf: 010-213 14 24, ulf.hedstroem@pwc.com
Gina: 010-212 76 72, gina.hedin@pwc.com
Ulf Hedström and Gina Hedin works at PwC’s office in Gothenburg. Ulf works with Value Added Taxes for companies, organisations and municipalities and Gina works with national and international personal income taxation.
Ulf: +46 10 213 14 24, ulf.hedstroem@pwc.com
Gina: +46 10 212 76 72, gina.hedin@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln