Skatteverkets syn på avdragsrätt vid försäljning av dotterbolag

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orange.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatteverkets syn på avdragsrätt vid försäljning av dotterbolagSkatteverket har kommit med ett ställningstagande som utvecklar deras syn på när avdragsrätt för moms på kostnader för försäljning av dotterbolag föreligger. Detta mot bakgrund av Högsta förvaltningsdomstolens dom (HFD) i Svea Skog-målet, som vi tidigare skrivit om. Ställningstagandet ändrar Skatteverkets tidigare synsätt.

Enligt ställningstagandet är utgångspunkten vid försäljning av aktier i dotterbolag att kostnader som uppstår i samband med en sådan försäljning är hänförliga till den från moms undantagna aktieförsäljningen. Om ett företag kan styrka att kostnaderna istället ska hänföras till den samlade ekonomiska verksamhet som bolaget bedriver kan avdragsrätt emellertid föreligga. Det krävs att objektiva syftet ska beaktas. Enbart ett vagt, otydligt och indirekt samband är inte tillräckligt.

Enligt Skatteverkets uppfattning föreligger endast avdragsrätt i de fall aktieförsäljningen skett i samband med en omstrukturering i syfte att effektivisera och frigöra kapital till en egen kvarvarande verksamhet som ligger vid sidan av aktieinnehavet och deltagandet i förvaltningen av ägda bolag. Vidare krävs det att bolaget kan styrka syftet med försäljningen med objektiva omständigheter.

Enligt Skatteverket föreligger däremot inte någon avdragsrätt i följande situationer:

  • Ett holdingbolag säljer ett dotterbolag i syfte att frigöra kapital för ett annat dotterbolags momspliktiga verksamhet,
  • Holdingbolag som inte har någon annan verksamhet än att tillhandahålla ledningstjänster till dotterbolag säljer ett av sina dotterbolag,
  • Holdingbolag som använder likvida medel från aktieförsäljning till utdelning till sina ägare.

Kommentar

Ställningstagandet är i princip en följd av Svea Skog-domen där HFD beviljade avdrag för ett bolag som gjort en aktieförsäljning där de kunnat visa att försäljningen frigjorde kapital för den momspliktiga verksamhet som bolaget bedrev vid sidan av att äga aktier i det sålda dotterbolaget.

Skatteverkets tolkning av domen är att avdrag för moms på kostnader i samband med en försäljning av ett dotterbolag enbart kan medges på samma eller mycket likartade premisser som i Svea Skog-domen. Möjligheterna till avdragsrätt för moms på kostnader i samband med aktieförsäljningarna har ökat jämfört med Skatteverkets inställning fram tills nu.

Ställningstagandet väcker dock en hel del frågor bland annat på vilka grunder holdingbolag saknar avdragsrätt i de ovan angivna situationerna. Vidare kan man fundera över hur ett bolag ska kunna bevisa att medlen från aktieförsäljningen används i den kvarvarande momspliktiga verksamheten. Ett bolag som gör en aktieförsäljning för att utnyttja medlen i den kvarvarande momspliktiga verksamheten kanske också gör en utdelning till sina ägare under året.

Vi rekommenderar även i fortsättningen att bolag som haft kostnader för försäljning av dotterbolag agerar på följande sätt:

  • Om bolaget inte tidigare yrkat avdrag men kan visa att det finns ett samband med en kvarvarande momspliktig verksamhet, bör bolaget yrka avdrag för ingående moms på aktuella kostnader. Det kan förväntas att bevisning kommer att granskas och begäran om omprövning bör göras öppet.
  • Bolag bör framgent kunna göra avdrag för moms på kostnader som uppkommer i samband med en försäljning där en koppling finns till den samlade momspliktiga verksamhet som bedrivs av bolaget. Givet den oklarhet som finns i rättsläget bör dock ett sådant yrkande göras öppet.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter? Kontakta oss på PwC

Fredrik Lund

Fredrik Lund

Fredrik Lund arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Malmö. Fredrik jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel samt med bolag i fastighetsbranschen.

Kontakt: 010-212 70 78, fredrik.lund@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Håll koll på momsavdragen för julgåvor och julbord 2022

I slutet av året passar många företag på att visa sin tacksamhet mot sina anställda eller kunder genom att ge en julgåva eller bjuda på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Budgetpropositionen för 2023 - så här ser skatteförslagen ut

Den nya regeringen presenterade idag sin första budget: Reformer för att stärka Sverige i en utmanande tid. Som väntat av rådande ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om slopad koldioxidskatt för kraftvärme- och värmeverk samt sänkt drivmedelsskatt

I ett pressmeddelande från Finansdepartementet den 27 oktober 2022 har ett förslag remitterats om slopad koldioxidskatt på bränsle som ...

Läs artikeln